Nye Veier starter rassikring av riksvei 13

Nye Veier har besluttet å sende ut sin aller første konkurranse for utbedring av riksvei 13. Arbeidet kan starte høsten neste år.

Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise for prosjektering og bygging av ca 1200 meter ny riksvei 13, inkludert ny gang- og sykkelvei og skredsikring. Arbeidet skal gjennomføres mellom Djupevik og Kviturtunnelen i Ullensvang kommune i Vestland. Kontrakten har en verdi på omtrent 200 millioner kroner ekskl. mva.

– Endelig kommer vi i gang med anleggsarbeider også i Vestland. Dette er en milepæl for Nye Veier. Riksvei 13 er en viktig hovedvei i Vestland, både for nærings- og persontransport. Med arbeidene her tar vi ned risiko i et kjent skredutsatt område. Det gir både økt trafikksikkerhet og reduserer sjansen for stengt riksvei som følge av steinsprang, sier utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier.

Nye Veier tar sikte på å signere kontrakt med valgt totalentreprenør etter sommeren 2024.

– Vi er glade for å kunne lyse ut den første konkurransen på riksvei 13. Størrelsen og innholdet tror vi vil passe markedet godt, og at vi dermed får en god konkurranse, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Lenke til konkurranse i Doffin.no finner du HER.

Første strakstiltak

Prosjektet fra Djupevik til Kviturtunnelen rett nord for Odda er valgt ut som første strakstiltak. 

Strekningen har skredpunkt med høy skredfaktor. Reguleringsplanen er fra 2015. Dette er en viktig strekning i Odda-området. Det er estimert en ÅDT på 3200 for strekningen. Like nord for Odda sentrum er også veiene svært smale, og høy trafikk på sommeren skaper kødannelse. Utfordringer med fremkommelighet rundt Tyssedal er ekstra gjeldende på sommeren som resultat av turisme tilknyttet Trolltunga, et reisemål med 100.000 besøkende årlig.

I Tyssedal ligger også et smelteverk med tilhørende tungtransport, som stiller ytterligere krav til infrastruktur i området. Det er stor pendlertrafikk mellom Odda og Tyssedal. Tre skredpunkter ligger på strekningen, med høy skredfaktor og vurdert til høy skredfarefaktor. Risikoen for skred øker betraktelig ved store regnmengder. Flere sentrale aktører peker på dette prosjektet som det viktigste rasprosjektet utenom Vikafjelltunnelen.

Skredrenner under riksveien

 Det ble i 2015 vedtatt en reguleringsplan for strekningen. Strakstiltaket innebærer i stor grad gjennomføring av reguleringsplanen, men med flere optimaliseringer. Lengden på tiltaket er 1200 meter i tillegg til tilpassing til eksisterende vei på om lag 30 meter i hver ende. Det skal bygges ny vei i dagen med bredde 7,5 som i stor grad går på skjæring i oversiden av dagens vei. Det skal bygges murer i to nivå mot fjellsiden på deler av strekningen. For å løse skredutfordringene skal det bygges bruer, slik at skredene kan gå under bruene og ikke over veien. Under og oppstrøms bruene skal det plastres. Dette for å hindre at skredmassene stopper under eller oppstrøms bruene. Videre inkluderer prosjektet gang- og sykkelvei langs veitraseen. Eksisterende vei skal i stor grad benyttes som fremtidig gang- og sykkelvei, men med tilpasninger i høyde og mot ny vei. Det skal være gang- og sykkelvei på brukonstruksjonene.

En av de store utfordringene i prosjektet er trafikkavvikling i byggeperioden. For å sikre tilstrekkelig trafikkavvikling må det bygges midlertidige veier, det må bygges i flere etapper og trafikken må legges om flere ganger i hver etappe.