Nye Veier presenterte to konsepter for ny E18 Tvedestrand-Bamle

Nye Veier skal planlegge og bygge ny E18 Tvedestrand-Bamble. Det pågår arbeid med verdioptimalisering for å øke bærekraften og ivareta kravet om samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet. Nye Veier har utviklet to konsepter som grunnlag for å komme fram til et løsningsforslag (03.05.2022).

Illustrasjon over: Konsept gjenbruk pr 29.april 2022. Nye Veier AS.

Bærekraftige løsninger og et realiserbart utbyggingsprosjekt  

Det ene konseptet er optimalisering av reguleringsplanforslaget for strekningen som foreligger fra 2021, men som ikke er vedtatt. Det andre konseptet bygger på mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei.  

-De siste månedene har Nye Veier arbeidet med verdioptimalisering som avtalt med kommunene. Vi er ikke klare til å komme med en anbefalt løsning om grad av gjenbruk eller modifisert løsning nå. Nye Veier antar dessuten at det endelige løsningsforslaget vil være en kombinasjon av konseptene, men at det er for tidlig å si noe mer om nå. Disse to konseptene er så langt vi har kommet og vi har ønsket å gi kommunene et øyeblikksbilde av hvor vi står i utredningsarbeidet. Vi har hatt jevnlige møter med kommunene og øvrige myndigheter og opplever at det har vært nyttige og konstruktive møter. Nye Veier har god tro på at vi kommer til å finne fram til et godt forslag og realiserbart utbyggingsprosjekt,sier Benedichte Limmesand Hellestøl, prosjektutviklingssjef i Nye Veier. 

Arbeidet med konseptene vil gi mer kunnskap for eksempel om veistandard, landskap og miljø før selve reguleringsplanprosessen for prosjektet kan videreføres. 

-De to konseptene er et utgangspunkt for igjen å finne nye mulige kombinasjoner og vi har ikke ferdige løsninger for den nye veien. Nye Veier og vår rådgiver Sweco ser et stort potensial for mer gjenbruk av både eksisterende veikorridor og veien som ligger der i dag. Gjenbruk av konstruksjoner vurderes også i denne fasen der det er formålstjenlig, sier Hellestøl. 

Optimalisering av reguleringsplanforslaget fra 2021 

Det eksisterende reguleringsplanforslaget har også et potensiale som Nye Veier ønsker å jobbe videre med. Noen områder peker seg ut der for eksempel justeringer i vertikal- og horisontalkurvatur kan utgjøre en relativt stor forskjell på valg av løsningsforslag for ny E18 Tvedestrand-Bamble.  

-Valg av konsept avhenger av flere forutsetninger og kriterier. En viktig forutsetning er enighet med Vegdirektoratet om redusert hastighet og hva dette vil bety for plassering av veien, sier prosjektleder plan Stian Blindheim fra Nye Veier. 

Miljøindikatorer  

De ikke-prissatte konsekvensene blir beregnet helhetlig med Nye Veiers miljøindikatorer. Miljøindikatorene indikerer blant annet påvirkning av nasjonale og regionale landskapsverdier, irreversible inngrep, belastning for beboere og brukere av veiens nærområder. I tillegg får indikatorene frem veiens barrierevirkning, arealbeslag og gjenbruk av eksisterende veiareal. Gjennom bruk av disse kriteriene ivaretar prosjektet fokuset på gjenbruk av eksisterende vei, kostnader, samt ikke-prissatte tema. 

Miljøindikatorer. Illustrasjon: Nye Veier.

Konseptene ble presentert i et styremøte i det interkommunale plansamarbeidet med kommunene 29. april 2022 der også representanter for de t oberørte fylkeskommunene, Statsforvalter og øvrige myndigheter var til stede. 

Det foreligger vedtatt bompengeproposisjonen for finansiering av ny E18 Tvedestrand-Bamble.