Nye Veier lanserer kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser

Fremtidens anleggsplass skal være utslippsfri. Nå setter Nye Veier i gang fire utredninger på temaer som er viktige for grønn omstilling.

Foto over: – I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette temaet, men vi ser at det også er behov for et større kunnskapsløft i samfunnet om dette viktige temaet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Nye Veier har fått med seg solide partnere i gjennomføringen av kunnskapsprogrammet:

  • Norconsult skal bidra til å kartlegge energitilgang påfremtidigeanleggsplasser.
  • Multiconsult skal vurdere potensialet for å produsere fornybar energi på fremtidens anleggsplasser.
  • Vista Analyse skal vurdere overordnede samfunnsøkonomiske effekter av overgang til utslippsfri anleggsdrift
  • Sintef skal evaluere pågående pilotprosjekter.

– I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette temaet, men vi ser at det også er behov for et større kunnskapsløft i samfunnet om dette viktige temaet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Anleggsbransjen er i gang med å erstatte maskiner som går på diesel og bensin med utslippsfrie alternativer. Bransjen er fremdeles i startfasen, men retningen er tydelig. I kjølvannet av denne utviklingen, oppstår både nye muligheter og utfordringer for driften av anleggsplasser.

I dag benyttes i all hovedsak diesel som drivstoff for anleggsmaskiner. På fremtidens anleggsplasser antas det å være en miks av biobrensler, elektrisitet og hydrogen. I tillegg vil oppmerksomheten rundt effektiv logistikk bli større.

Nye Veier har invitert med Statens vegvesen og Bane NOR i arbeidet med kunnskapsprogrammet, for å sørge for at samfunnet oppnår mest og best mulig læring.

– Vi trenger kunnskap om en rekke fag for å gjøre overgangen til nullutslippsmaskiner så kostnadseffektiv som mulig. Derfor setter vi i gang prosjekter på både samfunnsøkonomi, energitilgang og energiproduksjon i kunnskapsprogrammet. I tillegg setter vi i gang en evaluering av en rekke pilotprosjekter i regi av Nye Veier, Statens vegvesen og Bane NOR, sier Aanesland.

Nye Veier har satt seg som mål å ta en lederrolle på klima og miljø i samferdselssektoren. En viktig del av selskapets strategi på klima- og miljøfeltet er å tenke innovasjon i alle ledd, og å bidra til ny kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag til samfunnet. Resultatene fra kunnskapsprogrammet vil være tilgjengelige i løpet av et halvt års tid.