Nye Veier fører regnskap for utslipp av klimagasser

Nye Veier har siden oppstarten av selskapet utviklet klimagassbudsjetter og klimagassregnskap for alle prosjekter i selskapet. Da Statens eierrapport for 2021 ble offentliggjort 14. juni var ikke Nye Veier med i oversikten over selskaper med klimagassregnskap.

Vi har altså tallene som etterspørres i eierrapporten. Disse ble ved en feiltagelse dessverre ikke oversendt på riktig måte.

Nye Veier skal kutte klimagassutslipp med minst 50 prosent fra anleggsfasen og 75 prosent fra driftsfasen innen 2030. Klima og miljø er en av selskapets fire strategiske hovedprioriteringer i selskapets nye virksomhetsstrategi. I tillegg har vi overordnede mål på økt nytte, økt trafikksikkerhet og reduserte kostnader.

Vi oppnår redusert utslipp blant annet gjennom:

  • Bevisst bruk av klimagassbudsjetter gjennom planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene.
  • Krav og insentiver til klimatiltak i våre kontrakter.
  • Pilotprosjekter for fossilfri og utslippsfri teknologi på anleggsplasser.
  • Forskning, innovasjon og utvikling.

Samtidig er vi vårt ansvar bevisst, og vet at vi alltid kan blir bedre, både når det gjelder rapportering og konkrete klimatiltak. Nye Veier fortsetter arbeidet med systematiske klimabudsjetter og klimagassregnskap for vår virksomhet og våre anleggsprosjekter i årene som kommer. Klimagassbudsjetter og klimagassregnskap er et fagfelt i rask utvikling. Derfor samarbeider vi med viktige interessenter om å forbedre og videreutvikle metodene for klimabudsjetter og klimagassregnskap i anleggsbransjen.

Nye Veier har fått utviklet et verktøy for beregning av klimagassutslipp. Verktøyet er utviklet av NIRAS for Nye Veier, og brukes til å måle klimagassmåloppnåelse i Nye Veiers prosjekter. Denne malen kan lastes ned fra våre nettsider.

For 2021 ser tabellen i eierskapsrapporten slik ut for Nye Veier:

Klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter mt) 2021 2020 2019 
Scope 1*  38  47n/a  
Scope 2*  119 95 n/a 
Scope 3**  14 671 43 257 n/a  

* Tallene for scope 1 og 2 inkluderer driften av Nye Veiers egne lokasjoner. Tallene genereres i forbindelse med Nye Veiers miljøfyrtårnsertifisering. 

** Tallene for scope 3 inkluderer egne ansattes reisevirksomhet, samt avfall fra egne lokasjoner. I tillegg inkluderes klimagassutslipp fra forbrenning av diesel i forbindelse med Nye Veiers byggeprosjekter og drift og vedlikehold av selskapets åpnede veistrekninger.

Disse rapporteres under Scope 3, da disse aktivitetene er en konsekvens av Nye Veiers anskaffelser. Tallene for Scope 3 vil i fremtiden også inkludere utslipp fra materialbruk med mer i prosjektene. Disse utslippene rapporteres i dag ved prosjektenes slutt, og ikke årlig. Se side 19 i Statens eierrapport for 2021 for rapportering av prosjekter som har ferdigstilt klimagassregnskap i rapporteringsperioden.