Nye Veier AS: Stø kurs mot mer for pengene

Nye Veier kan redusere omfanget av investeringene med 51 milliarder kroner, og samtidig sikre det meste av nytten for trafikantene. Selskapet har analysert hva som er de viktigste utfordringene på våre veier. Disse analysene er grunnlaget for å løse de viktigste utfordringene med lønnsomme tiltak først.

Nye Veier foreslår flere grep for å redusere kostnadene og øke nytten på mange av de veiene selskapet har ansvar for. Det foreslås blant annet å endre løsningen for utvikling av E6 mellom Øyer og Otta i Gudbrandsdalen og ny løsning for utvikling av E6 mellom Åsen og Steinkjer i Trøndelag. For begge veiene foreslår Nye Veier å bygge ut de delene av veiene som løser de viktigste utfordringene.

Dette er noen av vurderingene i våre innspill til den kommende nasjonale transportplan. Samferdselsdepartementet fikk i dag en oppdatert vurdering av porteføljen fra Nye Veier.

– Det er satt spesifikke mål for den kommende nasjonale transportplanen. Vi må forbedre hvordan vi planlegger og utfordret etablerte sannheter. Mindre penger tilgjengelig, gjør at vi må få mer ut av pengene, bruke mer av eksisterende veier og hele tiden søke ny kunnskap og utvikle nye metoder, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Gode resultater

Nye Veier har levert gode resultater. På de veiene som er åpnet har selskapet til nå redusert kostnadene med 6,3 milliarder kroner. Det tilsvarer en reduksjon på 17 prosent sammenlignet med estimatene som forelå da selskapet overtok veiene.

Fra og med 2025 har selskapet en samling av strekninger med en gjenstående ramme, som er estimert til 175 milliarder kroner. For å få gjennomført bygging av disse veiene i løpet av de neste 20 årene er det behov for å forbedre og utfordre fremtidens samferdsel. I arbeidet med Nasjonal transportplan er det funnet muligheter til å redusere omfanget med opp mot 51 milliarder kroner.

Nye Veier foreslår flere grep for å redusere kostnadene og øke nytten på mange av de veiene selskapet har ansvar for

– Det er mulig for eksempel å bygge smartere og smalere. Vi mener det er lurt å gjenbruke eksisterende veier der hvor det er effektivt og gir god måloppnåelse. Vi tror det er mulig å utfordre og forbedre planleggingen og byggingen av veiene der det ikke er vedtatt reguleringsplaner. Estimatene er basert i hovedsak på storskala bygging. Dette gir et stort potensial til å bedre den samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Samtidig kan vi bidra til å nå de fem målene som er satt for den kommende nasjonale transportplanen, sier Aanesland.

Større andel til vedlikehold

Når flere veier åpnes de neste årene vil drift og vedlikehold ta en større del av Nye Veiers tilgjengelige finansiering. Hvis drift og vedlikehold skal finansieres gjennom selskapets eksisterende finansiering får det konsekvenser for veiene som nå planlegges og senere skal bygges. De veiene som nå planlegges for fremtiden må nedskaleres med cirka 39 milliarder kroner, eller omtrent 20 prosent.

– Nye Veiers mulighet til å prioritere bygging av flere nye veier er begrenset de neste årene. Vi har forpliktet store pengesummer til de veiene som er under bygging. Pluss at flere store kontrakter for bygging og utbedring av veiene skal signeres i løpet av de neste månedene og 2024. Da har vi bundet opp pengene. Dette er finansiering vi får gjennom statsbudsjett og bompenger fra veiene som er åpnet, forklarer Aanesland.

Da Nye Veier ble opprettet skulle finansieringen dekke kostnadene med å bygge veiene. Nå er det usikkert om denne rammen også skal dekke drift og vedlikehold. Hvis drift og vedlikehold skal finansieres innenfor den samme finanseringen, så er det ikke realistisk at selskapet skal bygge enda flere veier uten ekstra finansiering.

Dette er en av flere konklusjoner i den oppdatert leveransen til Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet datert 3. oktober.

Regjeringens melding om leveransene til Nasjonal transportplan