Ny svensk rapport: Mer enn hver tiende vei er i veldig dårlig stand

Mer enn en av ti riksveier er i veldig dårlig forfatning. Dette viser en ny analyse fra Transportföretagen, som har fått utarbeidet en rapport om det svenske veinettet (26.01.2021).

Svenske veier er kraftig forsømt, en stor vedlikeholdsetterslep betyr at veiene er direkte farlige flere steder rundt om i landet. Derfor har Transportföretagen bestilt en analyse av tilstanden på landets veier. Det viser at 12,7 prosent av landets riksveier er i veldig dårlig forfatning.

 ”Sveriges veinett knekker i sømmene, og vi må øke ressursene til veivedlikehold kraftig. Sverige er et stort land som holdes sammen av et omfattende transportnettverk. En godt vedlikeholdt veiinfrastruktur er viktig for hele Sverige å leve, for tilgjengelighet og trafikksikkerheten, sier Tina Thorsell, leder for sosialpolitikk i Transportföretagen.

Transportselskapene har fått beregnet både dagens vedlikeholdsetterslep og hvordan det forventes å øke innen 2030 dersom det ikke legges til ekstra midler til veinettet. Analysen definerer vedlikeholdsetterslepet som kostnaden for å reparere veiene som er i svært dårlig stand. Dagens vedlikeholdsetterslep er på 19,7 milliarder SEK. Med mindre økte ressurser tildeles veivedlikehold, anslås gjelden til å vokse til nesten 42 milliarder SEK innen 2030. 

For at veinettet ikke skal fortsette å forfalle, er det ifølge rapporten påkrevd at det årlige vedlikeholdet for veidekke øker fra dagens ca SEK 3 milliarder SEK til SEK 5,4 milliarder per år fram til 2030. Ønsker vi å forbedre veistandarden i forhold til hvordan det er i dag kreves det enda mer. For å minimere vedlikeholdsetterslepet innen 2030 kreves 7,1 milliarder SEK per år frem til 2030, dvs. mer enn en dobling.

Dokument