Ny plan for E45 gjennom Øvre Alta

Statens vegvesen legger nå fram et revidert planprogram og silingsrapport for reguleringsplan E45 Øvre Alta – Kløfta (08.06.2022).

Foto over: Eibydalen. E45 til høyre. Foto: Elveguiden.no

Hensikten med planarbeidet er å finne en trafikksikker løsning som gir bedre framkommelighet på E45, og ta stilling til om framtidig veg skal gå gjennom eller forbi Eiby. Strekningen på E45 som utredes er om lag 13 kilometer lang.

Planprogrammet er et offentlig dokument som sier noe om hva som skal utredes og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Ved årsskiftet 2019-20 ble det varslet oppstart og høring av planprogram, og skissert tre hovedalternativ for vegløsning i Eiby. Det er nå utarbeidet en silingsrapport med analyser og vurderinger av de tre alternativene. Denne silingsrapporten ligger til grunn for anbefalingen fra Statens vegvesen.

Natur, lokalsamfunn og kostnad

Blant annet er det gjort grunnundersøkelser og foreløpige beregninger av kostnader og samfunnsnytte. Natur- og vassdragsmiljø, landskapsmessige virkninger, miljøkonsekvenser og påvirkning av naturressurser har stor betydning for anbefalingen.

Eksempler på dette er flomanalyse, og i hvilken grad naturinngrep vil påvirke blant annet næringsinteresser, dyrka mark, friluftsliv og verna vassdrag.

Vegvesenets anbefaling

På bakgrunn av en helhetlig vurdering anbefaler Statens vegvesen at alternativ 1, eventuelt i kombinasjon med 1B, legges til grunn for arbeidet med reguleringsplan. Dette alternativet følger i stor grad eksisterende vegtrasé gjennom Eiby.

Den kunnskapen man har per nå om alternativ 2 og 2/1B, tilsier at alternativene er konfliktfylte og har store ulemper blant annet med tanke på naturen langs Eibyelva. Alternativ 2/1B kan videreføres, dersom det viser seg å være grunnlag for dette etter høring av revidert planprogram. 

Alternativ 3 anbefales ikke. Det har høyere kostnader enn alternativ 2, uten å gi mer nytte for trafikantene. Det reduserer heller ikke utfordringene knyttet til Eibyelva, flomsone og tilhørende natur. 

Planen er ute på offentlig høring

7. juni legges revidert planprogram med silingsrapport ut på offentlig høring med høringsfrist 12. juli. Dokumentene kan leses på nettsidene til Statens vegvesen. En rekke fagfolk fra Vegvesenet har vært involvert i arbeidet, som er utført i samråd med statsforvalteren, fylkeskommunen, Alta kommune og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Den offentlige høringen er den anledningen lokalbefolkning, ulike fagetater og interessegrupper har til å si sin mening. Alle innspill til høringen blir tatt med i den videre planleggingsprosessen. Den 15. juni blir det også et åpent møte i Eiby hvor bakgrunnen for anbefalingene blir presentert og diskutert.

Vegen videre

Vegstrekningen for Reguleringsplan E45 Øvre Alta – Kløfta er per i dag ikke inne i Nasjonal transportplan. Denne strekningen er heller ikke en del av det store rassikringsprosjektet gjennom Kløfta lengre sør på E45.

Statens vegvesen har likevel valgt å ta det sterke ønsket om ny vegløsning gjennom Eiby på alvor, og kjøre planprosessen videre. Vegvesenet forventer at planprogrammet kan legges fram for planutvalget i Alta kommune i september.