NVF-stipend 2023 – kunngjøring

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innenfor veg- og transportområdet.

Målgruppen for stipendet er studenter, forskere og praktikere i Norge, uavhengig av medlemskap i NVF norsk avdeling.

Stipendet har som formål å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i nordiske land har høyest prioritet.

Fagområder/tema som for tiden er spesielt aktuelle for NVF-stipend er:

 • Transport i byer og transportplanlegging
 • Utforming
 • Vegteknologi
 • Trafikksikkerhet
 • Klimakrav i kontrakter
 • Luftkvalitet
 • Tunneler
 • Drift og vedlikehold
 • Godstransport
 • Bruer
 • ITS
 • Nordisk anleggsmarked

Søknad om stipend må inneholde en plan for gjennomføring av studiet og budsjett.

Søknadsfrist: 28.  april 2023

Søknaden merkes «NVF-stipend 2023» og sendes per e-post til:

E-post: marit.due@vegvesen.no

Kriterier for tildeling av stipend

§1 Styret i norsk avdeling av NVF kan hvert år bruke av avdelingens midler til å tildele stipend innenfor NVFs formål. Størrelse på beløpet som avsettes til stipend fastsettes av årsmøtet i forbindelse med godkjenning av det årlige budsjettet.

§2 Målgruppen for stipendet er studenter, forskere og praktikere i Norge, uavhengig av medlemskap i NVF norsk avdeling.

§3 Formålet med stipendet er å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i nordiske land har høyest prioritet.

§4 Stipend tildeles av styret etter søknad i mars måned. Kunngjøring av stipendet skjer i god tid før søknadsfristen. Stipendmidler kan også brukes som en hederspris til et spesielt godt forsknings- eller utviklingsarbeid som fremmer NVFs formål.

§5 Stipendiater skal presentere en rapport til norsk avdeling av NVF som redegjør for det faglige utbyttet av stipendet og bruk av stipendmidlene.

Stipendoversikt