NVF-stipend 2022 – kunngjøring

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innenfor veg- og transportområdet.

Målgruppen for stipendet er studenter, forskere og praktikere i Norge, uavhengig av medlemskap i NVF norsk avdeling.

Stipendet har som formål å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i nordiske land har høyest prioritet.

Fagområder/tema som for tiden er spesielt aktuelle for NVF-stipend er:

 • Transport i byer og transportplanlegging
 • Utforming
 • Vegteknologi
 • Trafikksikkerhet
 • Klimakrav i kontrakter
 • Luftkvalitet
 • Tunneler
 • Drift og vedlikehold
 • Godstransport
 • Bruer
 • ITS
 • Nordisk anleggsmarked

Søknad om stipend må inneholde en plan for gjennomføring av studiet og budsjett.

Søknadsfrist: 31.  mai 2022

Søknaden merkes «NVF-stipend 2022» og sendes per e-post til:

Marit Due

E-post: marit.due@vegvesen.no

Kriterier for tildeling av stipend

§1 Styret i norsk avdeling av NVF kan hvert år bruke av avdelingens midler til å tildele stipend innenfor NVFs formål. Størrelse på beløpet som avsettes til stipend fastsettes av årsmøtet i forbindelse med godkjenning av det årlige budsjettet.

§2 Målgruppen for stipendet er studenter, forskere og praktikere i Norge, uavhengig av medlemskap i NVF norsk avdeling.

§3 Formålet med stipendet er å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i nordiske land har høyest prioritet.

§4 Stipend tildeles av styret etter søknad i mars måned. Kunngjøring av stipendet skjer i god tid før søknadsfristen. Stipendmidler kan også brukes som en hederspris til et spesielt godt forsknings- eller utviklingsarbeid som fremmer NVFs formål.

§5 Stipendiater skal presentere en rapport til norsk avdeling av NVF som redegjør for det faglige utbyttet av stipendet og bruk av stipendmidlene.

Stipendoversigt

Nedenstående stipender er blevet udgivet i perioden 2016-2020: 

2020:

2019:

2018: 

2017: 

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

2008:

2007:

2006:

2005:

2004:

2003:

2002:

2001:

2000:

 • Hoshiar Nooraddin: Mellomarealer i veiplanlegging
 • Bjørn Iuell: Miljø, Infrastrukturens og trafikkens innvirkning på miljøet
 • Torill Presttun: Utbygging av infrastruktur og byutvikling
 • Jens Børøsund & Kjell Bjerkan: Samspill mellom fører, kjøretøy, omgivelse og andre faktorer av betydning for trafikksikkerheten
 • Anne Trine Hoel & Kirsti Slotsvik: Bærekraftig planlegging for turisme

1999:

 • Liv Marit Engene: Videreutdanning innen miljøarbeid
 • Harald Håkonsen: Merverdiavgift og vegfritak i nordisk vegsektor
 • Ole A. Hagen: Studie av kollektivtransport i Nederland
 • Wenche Kirkeby, Elin Børrud, Anne Ogner, Bodil Riis, Marit Ulveset og  Nina Ødegaard: Godstransport i storby
 • Marit Sørstrøm: System for vegprising

1998:

 • Skuli Thordarson: Planlegging og drift av veger utsatt for drivsnø
 • Snorre Lægran: Konsekvensutredninger innen vegsektoren
 • Tor Utengen, Karin Pedersen, Bent Finckenhagen: Sammenligning av fagopplæringen på nordisk plan, som et verktøy for å fremme et felles arbeidsmarked for veg- og trafikksektoren

1997:

 • John Gustavsen: Bruk av komposittmaterialer for bruformål
 • Svein Ole Åstebøl: Veiavrenning og vannforurensning
 • Torfinn Svendsen: Geopolar posisjonering av anleggsmaskiner i vegbyggingssammenheng
 • Kari L. Stenersen & Kari Bergum: EØS avtalen ang. kjøretøy, verksted osv. samt organisering og adm.løsninger

1996:

 • Rolf N. Sørensen: Studie av arbeidsdeling, myndighet og ansvar mellom transportselskap og samferdselsmyndighet i Skottland
 • Knut A. Henriksen: Studie i forbindelse med kjøretøykontroll iht EU’s regler

1995:

 • Ann-Kjersti Johnsen & Sunniva Schjetne: Naturvennlige løsninger i veganlegg
 • Finn Zetterstrøm & Liv Solland: Miljøgeometri

1994:

 • Magne Lerfaldet & Roald Aabø: Jevnhet av veger/nye retningslinjer for akseptable setninger
 • Lidvard Skorpa & Svein Magne Olsen: Effekten av investeringer i vegsektoren

1993:

 • Lars Erik Hauer: Bruk av strekningsdata til styrings- og overvåkingsformål
 • Gyda Grendstad & Nina Ødegaard: Tettstedsproblematikk med hovedvekt på grøntstruktur og transport
 • Jan Erik Torp & Nils H. Kraugerud: Miljøvennlig transport – sykkel – kollektivtransport

1992:

 • Gunnar Gjerdingen: Arbeidsmiljø innen vegsektoren – arbeidsulykker i tunneldrift
 • Knut A. Henriksen: EF’s regler for periodisk kontroll – studiereise til Danmark
 • Terje Børsheim & Ivar Hebnes: Miljøaspekter tilknyttet div. utbyggingsprosjekter i Bayern, Tyskland
 • Tore Sager: Bompengeringene i Bergen, Oslo og Trondheim – en beskrivelse og analyse av gakgrunnen for realiseringen
 • Anne Tønder: Nedbrytningsmekanismer for lavtrafikerte veger

1991:

 • Pål Tvedt: Studie/utredning av bruk av vegdata innen vegforvaltning i noen europeiske land
 • Kirsti L. Slotsvik: Relasjon veg – landskap; miljøsoner, konsekvensanalyser
 • Hilmar Liane: Ulykkesanalyse av trafikkulykker i Norge og Sverige – årsaksforhold, tiltak
 • Trond R. Larsen: Elektroniske informasjonstavler som trafikksikkerhetstiltak – en studie av svenske erfaringer
 • Erik Norstrøm & Svein Meek: Overvåking av vegnettet – milødata, vindforhold og rasfare

1990:

 • Elin Børrud: Studie av “Veg- og tettstedsforming – Hvordan vegomlegging kan påvirke stedskarakteren”
 • Eddy Jordan: Studie av “FVD-tekniske anlegg i tunneler”
 • Sverre Strand: Studie av “Tidskostnadenes betydning for trafikkprognosen og lønnsomheten i vegprosjekter” – studiereise til USA
 • Oskar Gjestemoen: Fra ride-/kløvveg til Kongeveg fra Krødsherad gjennom Hallingdal og Hemsedal til Sogn grense

1989:

 1. Ragnar H. Nilsen & Erik B. Hagen: Studie av “Trafikkskilting og trafikkinformasjon”
 2. Rolf Sommervik & Odd Pape: Studie av “Organisering og gjennomføring av vedlikehold av veger i det finske vegvesenet, spesiselt på vegmesternivå”
 3. Trond A. Østmoen & Halvard Sindre: Studie av “Bruk av epoxybelagt armering i brukonstruksjoner”
 4. Johan Filseth: Studie av “Miljøforurensningsproblemer”