NTP: Vegvesenet kan kutte prosjektkostnader med 100 milliarder kroner

Statens vegvesen tror det er mulig å kutte kostnader med 100 milliarder kroner på 120 prosjekt som i dag har en prislapp på om lag 600 milliarder kroner.

Det framgår av svaret til Samferdselsdepartementet hvor oppdraget var å se på hvordan vi kan reduserte kostnader i prosjektene.

– For at et prosjekt skal inn i neste nasjonale transportplan (NTP), må det være gjennomført en prosjektoptimaliserende analyse, skrev departementet i oppdragsbrevet til etatene,I rene ord: Hva kan skjæres bort?– Vi kan spare inn 100 milliarder på alle prosjekt som i dag ligger i NTP og prosjekter som vi ønsker å planlegge, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Forutsetningen er at Vegvesenet selv legger til grunn en nøktern standard og for det andre at vi får organisere arbeidet slik at byggherre og entreprenører kan jobbe sammen helt fra reguleringsplanfasen.

Her finner du Samferdselsdepartementets oppdragsbrev.

Av de 120 prosjektene som inngår i analysen er om lag halvparten av prosjektene i dag inne i NTP. Resten er prosjekter Vegvesenets ønsker å planlegge.

Innsparingsmulighetene:

  • Vegvesenet har gått grundig inn i 40 prosjekter med vedtatt kommunedelplan eller reguleringsplan. Her finner Vegvesenet kostnadsreduserende tiltak på til sammen 5,7 milliarder kroner i 20 prosjekt. Dette er en innsparing på om lag 10 prosent. I tillegg kan vi spare om lag 10 prosent på videre optimalisering og tidlig involvering av entreprenører
  • I prosjekter i tidlig planfase kan kostnadene i enkelte prosjekter reduseres fra 15 til 30 prosent.
  • Vegvesenet legger til grunn at kostnadskutt på i gjennomsnitt 15 prosent på hele porteføljen er mulig. Dette gir reduserte kostnadsanslag i størrelsesorden 100 milliarder kroner på hele bruttolisten av prosjekter.

Det er mest å spare på riktige valg i tidlig fase og det er mer å spare i store prosjekter enn mindre landeveisprosjekter, påpeker vegdirektøren. I en del tilfeller er standarden i våre prosjekter lagt noe høyt. De kostnadsdrivende elementene er bredde og konstruksjoner som bruer, tunneler og planskilte kryss.

For 5 – 10 prosjekter vil det være behov for større planendringer for å spare ytterligere kostnader.Et helt nytt blikk på noen prosjekterSamferdselsdepartementet har også stilt det åpne spørsmålet om hva vi kan tenke oss å gjøre hvis vi kan se bort fra politiske føringer. Statens vegvesen anbefaler derfor å revurdere enkelte prosjekter.

– Mulighetene kan ligge i å se på fjordkryssingsprosjekter med høye kostnader, store prosjekter i byområder og sykkelekspressveier på nytt, svarer vegdirektøren.Nye reglerVegvesenet peker på at endringer i dagens regelverk og rammebetingelser kan gi mer kostnadseffektive prosjekter.

Vegvesenets prosjekter må i dag gjennom reguleringsplan og KS2 -som er Finansdepartementets prosedyre for kvalitetssikring – før vi kan inngå kontrakt med entreprenører. Vegvesenet ønsker å kunne inngå avtale med entreprenør på et tidligere stadium.

Vegvesenet viser også til at saksbehandling og vedtak etter plan- og bygningsloven bør gi direkte grunnlag for gjennomføring og at regelverket bør samordnes bedre.

Vegvesenet har de siste årene bygget verdifull erfaring og kompetanse knyttet til bruk av statlige planvirkemidler. Forutsigbar bruk av statlig plan kan bidra til å både redusere planleggingstiden, men også å sikre at staten får bedre kontroll over prosjektenes omfang og kostnader, heter det i Vegvesenets utredning. Det foreslås statlig plan på sju prosjekter.

Vedlegg (pdf): 
NTP 2022-2033 Oppdrag 1 vedlegg 1 prosjektomtaler
NTP 2022-2033: Oppdrag 1 vedlegg 2 NTP-arket pr. 1. oktober 2019