NTP: Nye Veier AS anbefaler en omfattende økning i selskapets utbyggingsportefølje

Det er mulig å kutte kostnader på flere prosjekter, mener Statens vegvesen. Illustrasjonsfoto: Kjell Wold.

Regjeringen har signalisert ønske om å utvide Nye Veiers portefølje i kommende NTP, både når det gjelder antall prosjekter og finansiering – slik at selskapet får økt ansvar for oppfølging av NTP på de viktigste europaveiene.Nye Veier har vurdert til sammen 20 delstrekninger hvor selskapet med sin arbeidsmetodikk vil kunne sikre mer vei for pengene, og dermed mer effektiv ressursbruk i sektoren. I tillegg har selskapet vurdert transportutfordringene i Oslo-området. Dette er beskrevet i tilleggsoppdraget til NTP-oppdrag 1 (vedlagt). 
Dette er strekningene Nye Veier har vurdert:

 • E39 Ålgård – Hove
 • E39 Bokn – Stord
 • E39 Stord – Os
 • E39 Ålesund – Molde
 • E136 Dombås – Vestnes
 • E6 Otta – Dombås
 • E6 Dombås – Ulsberg
 • Riksvei 3 Kolomoen – Ulsberg
 • E6 Åsen – Steinkjer
 • E14 Stjørdal – Meråker (Riksgrensen)
 • E39 Klett – Harangen
 • E8 Tromsø – Nordkjosbotn
 • E6 Fauske – Bognes
 • Riksvei 80 Bodø – Fauske
 • Transportbehov i og rundt Oslo
 • Fylkesvei 22 Hvam – Gjelleråsen
 • Riksvei 22: Videreføring av riksvei 22 mot Østfold
 • Riksvei 4 Oslo – Mjøsbrua
 • Riksvei 25 Hamar – Løten
 • E134 Forbindelse mellom øst og vest

Nye Veier mener at det ved helhetlig planlegging og utbygging av lange strekninger, er mulig å bygge ut et effektivt hovedveinett i Norge til en kostnad som er 30-40 prosent lavere enn kostnadsnivået som ble lagt til grunn for NTP 2018-2029. Ved å se flere prosjekter i dagens NTP i sammenheng, vil vi finne bedre løsninger for veibrukeren.

Den raske teknologiske utviklingen i transportsektoren, medfører risiko for feilinvesteringer. Vi legger derfor til grunn at strekningene bør bygges ut over en lengre periode enn 12 år. For å sikre langsiktig forutsigbarhet har vi likevel tatt som utgangspunkt at prosjekter som ligger inne i nåværende nasjonale transportplan som hovedregel gjennomføres innenfor kommende planperiode.

Nye Veier har bygget en velfungerende organisasjon som er klar for utvidelse av porteføljen.

Nye Veier ble opprettet som et virkemiddel for å øke effektiviteten i veisektoren, og vi har siden oppstarten arbeidet målrettet for å redusere reisetiden for veibrukeren, styrke trafikksikkerheten og samtidig redusere kostnadene til utbygging og drift.

I vårt svar på deloppdrag 1 til NTP redegjør vi for våre resultater så langt. Vi viser en kostnadsreduksjon på ca. 30 mrd. kr for vår samlede prosjektportefølje, sammenlignet med de kvalitetssikrede kostnadsoverslagene som lå til grunn da Nye Veier overtok porteføljen. Verdien av kortere reisetid og økt trafikksikkerhet utgjør et omtrent tilvarende beløp.

Dokument:
nye-veiers-svar-oppdrag-1.pdf
nye-veiers-svar-tilleggsoppdrag-oppdrag-1.pdf