Nedslitt: 6812 kilometer vei med 1233 bruer og 105.000 skilt

Forfallet på fylkesveinettet i Innlandet øker, mens pengene til investeringer og vedlikehold blir redusert. Fylkespolitikerne står overfor en gedigen oppgave til høsten når ressursene skal fordeles, melder avisa Glåmdalen (04.05.2021)

Det enorme veinettet er i forfall, og vedlikeholdsetterslepet er stort. Handlingsprogrammet for fylkesveiene, som nå er sendt ut til kommunene på høring med frist 22. mai, skal vedtas i oktober. Da skal fylkestinget bestemme hvilke veier som skal prioriteres i perioden 2022–2025.

(foto over: illustrasjonsfoto fra en fylkesvei i Nordland, TSF)

Vista Analyse beregnet i 2018 at forfallet på veiene i Hedmark og Oppland beløper seg til 4,4 milliarder kroner. Dette beløpet er trolig enda større nå. Samtidig ligger det an til å bli reduserte rammer til vedlikehold framover, noe som skyldes kostnadsutviklingen på driftskontraktene. For å møte denne utfordringen legges det blant annet opp til et større utbedringsprogram innenfor investeringsrammen, noe som igjen betyr færre nye prosjekter.

Over 100.000 skilt

Innlandet fylkeskommune har totalt 68.700 skiltpunkter med til sammen 105.000 skiltplater. 

For å holde tritt med forfallet må det skiftes ut mellom 3.000 og 4.000 skilt årlig.

De siste 10 til 15 årene er det ikke utført nødvendig utskifting av skilt, kun nødreparasjoner. Resultatet er mange skilt med dårlig lesbarhet.

40 prosent av rekkverkene har behov for utskifting

Videre er det 1.271 km med rekkverk langs fylkesveiene i Innlandet fylkeskommune. Tall utarbeidet av Statens vegvesen tilsier at 40 prosent av rekkverkene har behov for utskifting eller oppgradering.

Det er cirka 8.800 kilometer med grøfter og 70.000 stikkrenner i Innlandet. Normalt må disse renskes med jevne mellomrom, minimum hvert femte år. Dette utgjør rundt 1.000 kilometer med rensking årlig.

Les mer på Glåmdalen.no (+)