Nasjonal transportplan 2022-2033: Antall drepte i veitrafikken skal halveres innen 2030

– Det er 20 år siden nullvisjonen ble vedtatt i Norge. I Nasjonal transportplan 2022-2033 skal vi komme enda nærmere denne visjonen. Regjeringen legger nå til grunn en ambisjon om at innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde, hvorav maksimalt 50 drepte, og ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nullvisjonen, visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken, har vært et hovedmål for transportpolitikken i 20 år. I Nasjonal transportplan videreføres ambisjonen om reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken, men for første gang setter nå regjeringen en egen ambisjon for reduksjon i antall omkomne.

– Med ambisjonene i Nasjonal transportplan 2022-2033 kommer regjeringen nærmere å gjøre visjonen til virkelighet. For første gang legger regjeringen en egen tidfestet ambisjon for reduksjon i antall drepte til grunn for vårt arbeid med trafikksikkerhet. Innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i trafikken, hvorav maksimalt 50 drepte. Det innebærer en om lag halvering av antall drepte sammenlignet med 2020. I tillegg innfører regjeringen for første gang en tidfestet, langsiktig ambisjon om at ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050, sier Hareide.

Historiske tall i 2020

2020 markerte en milepæl for trafikksikkerheten i Norge. For første gang i moderne tid ble under 100 drept i et kalenderår. Siden 2013 er antall drepte i trafikken halvert, fra 187 til 93 i 2020.  Norge har hatt færrest trafikkdrepte i Europa flere år på rad.

– At vi nå har lagt bak oss et år hvor det omkom under 100 personer i veitrafikken i Norge er historisk, og vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne. Samtidig vet vi at for alle de som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort og smertelig tap. I tillegg blir altfor mange hardt og livsvarig skadet. Vi kan ikke, og skal ikke, akseptere at så mange mister eller får ødelagt livet i trafikken hvert år, sier Hareide.

Fortsatt satsing på gode veier og målrettede tiltak

Med ambisjonene i Nasjonal transportplan 2022-2033 kommer regjeringen nærmere å gjøre visjonen til virkelighet. Ambisjonsnivået er høyt, og vil kreve et fortsatt løft i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Ytterligere reduksjon i antall drepte og hardt skadde blir stadig mer utfordrende jo lavere ulykkestallene er.

– Det å oppnå færre drepte og hardt skadde når det kjøres stadig mer – og av flere – skjer ikke av seg selv. Det må vi jobbe for hver eneste dag. Ny Nasjonal transportplan skal bidra til effektiv og trygg mobilitet. For trafikksikkerheten innebærer det blant annet en fortsatt satsing på målrettede trafikksikkerhetstiltak, holdningsskapende arbeid, utbedringsstrekninger, nye investeringer på vei, trafikant- og kjøretøytiltak og drift og vedlikehold. Alt dette skal til sammen bidra til økt trafikksikkerhet. Folk skal oppleve at det er trygt å kjøre på norske veier, sier Hareide.