Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025

På førstkommende mandag den 15. mars 2021 møter TSF sammen med andre interesseorganisasjoner som arbeider med trafikksikkerhet til et digitalt møte om oppstart av arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025. Møtet arrangeres av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Formålet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er å gi en samlet framstilling av hvordan de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet til sammen skal bidra til reduksjon i antall drepte og hardt skadde i samsvar med nullvisjonen og etappemålet i Nasjonal transportplan. I tillegg skal tiltaksplanen bidra til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene.

Fra Trafikksikkerhetsforeningen vil Kjetil Nesset, styrets leder og Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder delta på møtet den 15. mars.

I inneværende tiltaksplan har Trafikksikkerhetsforeningen inne et tiltak – tiltak 108 under kapitel 7.2.3 Tiltak for å redusere alvorlige utforkjøringsulykker:

Trafikksikkerhetsforeningen vil gjennomføre en kurs- og skoleringsplan for arbeidstakere som monterer rekkverk, og vil arbeide for å få en sertifiserings- ordning for monteringsarbeidet.

Vi er nå i startfasen av arbeidet med ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025. Dette vil være den sjette utgaven av fireårige tiltaksplaner. Den første tiltaksplanen (2002-2005) var et samarbeid mellom Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen. Etter det har arbeidet med tiltaksplanen vokst for hver revisjon, både med hensyn til omfang, ambisjonsnivå og ikke minst med hensyn til antall deltakende aktører.

I arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 medvirket 13 statlige aktører, alle fylkeskommunene, 7 storbykommuner og mer enn 20 ulike interesseorganisasjoner. Vi legger til grunn at det i hovedsak vil være de samme aktørene som vil delta i arbeidet med den kommende tiltaksplanen.

Statens vegvesen har ledet arbeidet med de fem foregående tiltaksplanene, og har i tillegg hatt rollen som sekretariat. Dette oppfattes som en naturlig del av etatens sektoransvar innenfor trafikksikkerhet, og Statens vegvesen vil derfor også lede arbeidet med tiltaksplanen for 2022-2025.

Det er opprettet en styringsgruppe bestående av representanter fra Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet, Helsedirektoratet og fylkeskommunene. I tillegg er det opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet, Helsedirektoratet, fylkeskommunene, storbykommunene og Utdanningsdirektoratet. Øvrige aktører vil bli trukket inn i arbeidet med temaområder der de har relevante virkemidler.