Mulighet for redusert bomtakst for gassdrevne kjøretøy

– Vi skal redusere utslippene av klimagass fra veitransporten i Norge. En del av løsningen kan være å gi gassdrevne kjøretøy lavere bompengetakst. Jeg har derfor i dag gitt Statens vegvesen i oppdrag å legge til rette for en ny takstgruppe innenfor AutoPASS for alle tyngre gassdrevne kjøretøy, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Illustrasjonsfoto over: istockphoto

Med dette oppdraget vil regjeringen legge til rette for at biogasskjøretøy kan behandles likt med øvrige nullutslippskjøretøy i byer der man har mulighet for miljødifferensierte takster. I AutoPASS-systemet er det ikke mulig å skille mellom hvilke type gass de ulike kjøretøyene har på tanken, og det har derfor vært vanskelig å få en ordning som kun omfatter redusert bomtakst for kjøretøy drevet med biogass, og ikke naturgass. Statens vegvesen skal nå utarbeide en løsning slik at alle gasskjøretøy over 3 500 kg kan få redusert bomtakst eller fritak for betaling.
 
– Det vil være opp til lokale myndigheter å vedta en slik ordning. Samtidig som vi ber Statens vegvesen starte dette arbeidet, vil vi også se nærmere på effekten reduserte bomtakster for gasskjøretøy vil kunne ha på klimagassutslipp og lokal luftkvalitet, sier Nygård.
 
I oppdraget til Statens vegvesen heter det at biogass er en begrenset ressurs, og at bruken bør skje på en måte som gir størst mulige utslippsreduksjoner. Statens vegvesen skal i samarbeid med Miljødirektoratet derfor vurdere hvilken effekt reduserte bomtakster/fritak for gasskjøretøy vil kunne ha på klimagassutslipp og lokal luftkvalitet.