Mottatt over 100 innspill om E6 forbi Lillehammer

Etter at Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen i august i år ba innbyggerne om innspill om utbyggingen av E6 Roterud – Storhove har veiutbyggerne mottatt over 100 innspill. Innbyggerne er blant annet opptatt av trafikksikkerhet, kryssalternativer, verdifulle friluftsområder og naturmangfold.

Medvirkningsarbeidet startet tidligere enn det som er vanlig når det skal bygges ny vei.

– Den offisielle høringsperioden for E6 Roterud – Storhove kommer først i 2021, men ved å åpne for en tidlig runde med medvirkning har vi nå fått inn mange gode innspill som vi tar med oss inn i arbeidet med reguleringsplanen for motorveiprosjektet, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Noen steder langs E6 utmerker seg med spesielt mange innspill.

– Vi har fått innspill fra folk langs hele E6-strekningen. Aller størst interesse er det rundt Vingrom, ved Øyresvika og i forbindelse med kryssingen av Lågen. Det er også mange som har gitt oss innspill om eksisterende E6, sier Moshagen.

Forslag nytt E6-kryss Vingrom nord.

Nye Veier bruker digitale medvirkningsportaler i alle prosjekter og de opplever nå at de får flere innspill enn tidligere. Det er stor variasjon i temaene som opptar folket.

– Mange er positive til tunnelløsningen forbi Lillehammer og vi merker oss at det er stort engasjement om kryssalternativene på Vingrom. Grunneierlagene, grendelagene og trafikksikkerhetsgruppene har gitt oss mange gode innspill og vi har fått mye nyttig kunnskap om friluftsliv, naturmangfold, fiskeplasser og gyteområder. Et godt eksempel på nyttig lokalkunnskap er informasjonen vi har fått om bostedet til en beverfamilie, sier Moshagen.

Den digitale medvirkningsportalen stenges for innspill torsdag 10. desember og gjenåpnes for ny runde med innspill i løpet av våren.

– Aktiv medvirkning er viktig for å få fram et godt prosjekt. Nå trenger vi noen måneder på å se på innspillene vi har fått, ferdigstille konsekvensutredningene og forberede forslag til reguleringsplan. Når reguleringsplanen legges frem for politisk behandling ut på nyåret starter vi på en ny runde med folkemøter og aktiv medvirkning, sier Moshagen.

Delstrekningen Roterud – Storhove er en del av Nye Veiers utbygging av E6 Moelv – Øyer. Prosjektet består totalt av ca. 36 km vei i dagen, ca. seks km tunnel delt på to tunneler, ny bru over Lågen på ca. 0,7 km og ny bru over Mjøsa på ca. 1,6 km. Hele strekningen blir ca. 43 km og veien skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t.