Midtdelere redder liv, viser statistikken

5. november i 2015 kom midtdelerne på plass på E6 mellom Mjøsbrua og Vingrom. Motstanden var stor fra blålysetater og vanli­ge bilister. Vegvesenets tall viser at ingen bilister har omkommet på strekningen etter dette, skriver Gjøviks blad.

Trafikkoordinator Robert Bjørklund i Innlandet politidis­trikt har sett nærmere på statistik­ken på vegstrekningen på Biri.

I perioden 2001 til 2015 ble 10 drepte og fem alvorlig skadet på E6 mellom Mjøsbrua og Vingrom. De siste syv årene, etter at midtdelerne kom på plass i 2015, har det vært én død og null alvorlige skadde.

Statistikken viser at det var en dødsulykke på E6 på Biri i 2017, da en fotgjenger oppholdt seg i kjørebanen.

Faksimile fra Gjøvik blad: Ingen bilister har omkommet på strekningen mellom Mjøsbrua og Vingrom på E6 etter at midtdelere kom på plass i 2015. – Det er vi som jobber med trafikksikkerhet glade for, sier trafikkoordinator Robert Bjørklund i Innlandet politidistrikt.

Redder liv

– Det har ikke vært noen møteu­lykker med døden til følge etter at midtdelerne kom på plass. Det er vi som jobber med trafikksik­kerhet glade for. Midtdelere kommer til å redde mange flere liv enn det vi klarer å oppnå med å kjøre fort nok med bilene våre på utrykninger, sier politi­mannen.

Han har kjørt mye utrykning på denne vegstrekningen.

– Det går litt saktere, men du kommer frem. Det var stor mot­stand fra nødetatene mot midtde­lere, også blant publikum, men statistikken over antall drepte for­teller sitt. Strekningen E6 Mjøsbrua-Vingerom var svært ulykkesbelastet. Det var en mager trøst at nødetatene kom lynraskt til stedet, når dødsulyk­ka var et faktum. Man skal heller ikke glemme de som ble alvorlig skadet og lemlestet for livet, sier Bjørklund som begynte i UP i 2014.

Flere møtefrie veger

Når det bygges nye veger i dag, prøver man å bygge dem som møtefrie veger.

Han roser det tverrsektorielle arbeidet med å redusere antall skadde og drepte i trafikken.

– Nødetatene gjør en vanvittig god jobb med å redde liv, og sam­ arbeidet mellom oss fører til at dødstallene på vegene går ned. Statens vegvesen skal ha ros for dette arbeidet. Nå er møteulyk­kene borte på Biri, sier trafikkoordinatoren i Innlandet politidistrikt til Gjøvik blad.

Fire elementer for å nå målene i nullvisjonen
Fire viktige elementer for å nå målene i nullvisjonen

Rv 4 er utsatt

Riksveg 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua viser helt andre tall. Her er det ingen midtdelere. Fra 2001 til 2015 var det seks døds­ ulykker og 18 hardt skadde på denne vegstrekningen. Etter 2015 har det vært fire omkomne og fem hardt skadde.

Tall viser også at 140.000 kjø­returer foregår i ruset tilstand på norske veger hver dag.

– Det er flere grunner til å sette pris på midtdelere. Er det ikke litt tryggere å kjøre mot dem som kjører i rus når du har midt­ delere? De som kjører uten fører­ kort, eller de som prater i håndholdt mobiltelefon også kan vingle over i motgående kjøre­ felt. Det er greit å slippe å få dem i frontruta, sier Bjørklund.