Manglende sikring medvirkende årsak i 50 prosent av dødsulykkene

I halvparten av dødsulykkene i Agder i 2018 var sideterrenget eller dårlig/manglende rekkverk ved ulykkesstedene med på å gjøre ulykkene fatale, skriver Fedrelandsvennen idag den 26. november 2019.

 – Vi ser at det er et stort etterslep på fylkesveier, det er ingen hemmelighet. Hele fylkesveinettet vårt er veldig sammensatt – fra de mest trafikkerte veiene, til grusveier som ender i en vedstabel, sier Dagfinn Fløystad, avdelingsdirektør for Statens vegvesen i Agder.

KUNNE VÆRT UNNGÅTT
Agder-fylkene er en del av region Sør i veivesenet, sammen med Buskerud, Vestfold og Telemark. Dybdeanalyser av dødsulykkene i regionen i 2018 viser at sideterrenget eller andre hindringer/manglende hindringer langs veien var en antatt medvirkende årsak til skadeomfanget i 40 prosent av utforkjøringsulykkene med dødelig utfall i regionen.

I Agder har veivesenets ulykkesgruppe, UAG, slått fast at sideterreng og/eller rekkverk eller manglende sådan kan ha eller har medvirket til skadeomfanget i fem av ni dødsulykker i fjor. En tiende dødsulykke ble ikke gransket av veivesenet, og er derfor ikke med i vurderingen.

  • Siderekkverket var for kort og feil nedført da en 42 år gammel mann kjørte utfor fylkesvei 407 ved Temse i Grimstad 17. april 2018. UAG mener også at en bratt skråning innenfor sikkerhetssonen bidro til at mannen omkom i ulykken.
  • En 44 år gammel mann om- kom i kollisjon med en lastebil på E 39 ved Kielland i Søgne 5. november 2018. Selv om veien kvalifiserer for midtrekkverk, var det ikke det på ulykkespunktet. UAG mener at midtrekkverk kunne ha hindret ulykken fra å bli en dødsulykke.
  • Brurekkverket var 77 centimeter lavere enn dagens krav på 1,2 meter da en 36 år gammel mann kjørte utfor broa over Tronstadvann i Søgne 18. desember. Bilen ble liggende på taket i vannet hvor vannstanden var over en halv meter. UAG mener at dårlig sikret rekkverk og utilstrekkelig sikret vann innenfor sikkerhetssonen har medvirket til at ulykken ble en dødsulykke.

HØYT AMBISJONSNIVÅ
Gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) har staten lagt ambisjonsnivået høyt når det gjelder sikring av sideterreng: Alle riksveier med fartsgrense 70 kilometer i timen eller høyere skal innen 1. januar 2024 oppfylle dagens krav for ut- forming omfang av blant annet siderekkverk og terreng der det ikke er rekkverk. I denne kategorien havner også ettergivende master, profilert kantlinje og utbedring eller skilting av farlige kurver.

Ulykkesgruppa poengterer i sine rapporter at ansvaret for å få på plass innspill til konkrete prosjektstrekninger synes å ha falt mellom flere stoler, og at de høye ambisjonene i NTP i liten grad er fulgt opp i handlingsprogrammet for Region Sør.
Behovene er større enn de økonomiske ressursene, sier Dagfinn Fløystad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Agder, til Fedrelandsvennen.

RETTET OPP FØRST ETTER ULYKKER
Enkelte steder må det en ulykke til før planlagt utbedring blir igangsatt. Da en 36 år gammel mann i desember i fjor kjørte utfor broa over Tronstadvann og havnet på taket i vannet, fungerte det rundt 40 centimeter høye rekkverket som et springbrett ut i elva for pickupen.

Fædrelandsvennen skrev den gang at rekkverket etter dagens standard skulle vært 1,2 meter høyt, og at arbeidet med å oppgradere brorekkverket hadde blitt utsatt siden 2006.

UAG mener at det dårlig sikrede rekkverket bidro til at mannen ikke kom fra ulykken i live. Nå skal broa få nytt rekkverk.

– Der så vi også mangler innover veien, og vil oppgradere flere steder, sier Joakim Håland, trafikksikkerhetskoordinator i Statens vegvesen i Agder til Fedrelandsvennen.

Også ulykken ved Temse i Grimstad, hvor en 42 år gammel mann kjørte utfor og omkom i april i fjor, har fått konsekvenser. Siderekkverket var for kort og feil nedført da ulykken skjedde. Nå har Vegvesenet lukket rekkverksåpningene.

FAKTA
Dødsulykker i Norge 2018
● Farlig sideterreng og farlige objekter i sikkerhetssonen antas å ha medvirket til skadeomfanget i 21 dødsulykker i Norge i fjor. Dette tilsvarer 60 prosent av utforkjøringsulykkene med dødelig utfall og 21 prosent av alle dødsulykkene.
● Feil ved rekkverk vurderes å ha medvirket til skadeomfanget i ti dødsulykker i 2018.
● Farlig sideterreng kan være fjellknauser, vann, trær, jordvoller, grøfter, skråninger og avkjørsler.
● Påkjørsel med bråstopp eller slag mot faste elementer i sideterrenget kan føre til at en utforkjøring får dødelig utgang, avhengig av fart, hvor kjøretøyet treffer og kjøretøyets karosseristyrke.
KILDE: STATENS VEGVESEN