Lyser ut krevende driftskontrakt på riksveger i Oslo og omegn

Statens vegvesen lyser ut en av Norges mest krevende driftskontrakter. I tillegg til å sikre at riksvegene i og rundt hovedstaden er framkommelige og trygge, blir entreprenørene utfordret til å tenke nytt for å få ned klimautslippene. (10.02.2021)

«Driftskontrakt 9104 Oslo-Gardermoen 2021-2026», som Vegvesenet nå lyser ut, består av alle riksvegene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, rv. 159 til Lillestrøm, rv. 226 og rv. 22 fra Hvam til Fetsund. Totalt omfatter kontrakten drift og vedlikehold av ca. 430 kilometer riksveg, hvorav ca. 117 kilometer er gang- og sykkelveg.

Kontraktsperioden går fra 1. september 2021 til 2026, med mulighet for tre år forlengelse.

Høytrafikkert vegnett

Vegnettet i kontraktsområdet har svært tett trafikk og består i hovedsak av flerfeltsveger som stiller høye krav til framkommelighet og trafikkavvikling til enhver tid. Enkelte strekninger har over 100 000 kjøretøy i snitt pr. døgn.

Kontrakten består også av bygater slik som Dronning Eufemias gate og Ring 1, med blant annet høy konsentrasjon av «vegobjekter» samt omfattende grøntanlegg som skal driftes.

Dronning Eufemias gate inngår i driftskontrakt Oslo-Gardermoen. (Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen)

– Gang- og sykkelvegnett samt fortauene har naturligvis også mange trafikanter som gjør at vi stiller høye krav til driften av disse. Det er viktig at gang- og sykkelarealene er i god stand så befolkningen velger å gå og sykle framfor å kjøre bil, i tråd med nasjonale føringer, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Roa Hagen.

Det skjer ofte trafikale hendelser og andre uforutsette hendelser på vegnettet i Oslo-området. Disse faktorene gjør at det er et krevende kontraktsområde, særlig med tanke på beredskap, vinterdrift, grøntskjøtsel, renhold og raske utbedringer av skader.

– Størsteparten av arbeidene må utføres om natta når trafikken ikke er så høy. Kravet til arbeidsvarsling og sikring av arbeidstakere og trafikanter er naturlig nok krevende og komplekst på denne typen vegnett, sier Roa Hagen.

Støtte til klimavennlige løsninger

Statens vegvesen skjerper miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

– På Oslo-Gardermoen-kontrakten er det viktig at entreprenøren evner å løse oppgavene raskt og effektivt på en klimavennlig måte. Gode planer og tilstrekkelige ressurser med erfaring og kompetanse er helt avgjørende, sier prosjektleder Roa Hagen.

I tillegg må entreprenøren holde seg oppdatert om utvikling av mer miljøvennlige alternativer til dagens materialer og metoder, og på eget initiativ fremme løsninger som kan bidra til en bedre miljøprofil i kontrakten. Statens vegvesen vil bidra med økonomisk støtte til utviklingsprosjekter som bidrar til reduksjon i klimautslipp.

– Statens vegvesen sitter ikke med de ferdige løsningene i dag. Derfor legger vi til rette for å belønne entreprenøren for gode løsninger som reduserer klimautslippene i kontraktsperioden, sier Hilde Roa Hagen.

– De nye driftskontraktene gjelder for fem år, men med gjensidig opsjon i tre nye år. Vi har derfor vært opptatt av å innrette kontraktene slik at det skal være mulig å implementere nye løsninger underveis i perioden. Det kommer til å skje veldig mye på miljøsida de neste åtte årene, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Det er tilbudskonferanse for Oslo-Gardermoen-kontrakten i Oslo 17. februar. Fristen for å gi tilbud er 22. mars.

Kontrakten er lyst ut på DOFFIN og TED.