Trøndelag fylkeskommune – Lakseveg nord i Nærøysund

Vegavdelinga i Trøndelag fylkeskommune har foreslått å utbedre 11 områder på vegen mellom Gartland og Flerengstranda.

Lakseveg nord er korteste ferjefrie forbindelse mellom E6 og Ytre Namdal. Fylkesvegene som benevnes Lakseveg nord har en legde på rundt 133 kilometer.

Lakseveg nord er korteste ferjefrie forbindelse mellom E6 og Ytre Namdal. I tillegg er fv. 17 en viktig ferdselsåre nordover langs Helgelandskysten. Fylkesvegene som benevnes Lakseveg nord er på ca. 133 km.

«Mest mulig økt sikkerhet og framkommelighet for næringstrafikk, personbil og myke trafikanter innenfor tilgjengelige rammer»

Målsetting

Vegavdelinga hos fylkeskommunen har funnet 20 punkter og områder på vegen mellom Gartland og Flerengstranda som ikke har god nok standard, og de foreslår å utbedre 11 av disse.

Arbeidet vil ha en prislapp på 2,5 milliarder kroner, og 80 prosent av regninga er foreslått lagt til trafikantene.

Velt: En trailer veltet på FV.17 ved Høylandet. Det er ikke første gang det skjer en ulykke i den skarpe svingen. Foto: Tor Ivar Viken / Trøndelag Fylkeskommune

Dagens vegstandard

 •  50 ulykker med personskade de siste 10 årene – 2 av 3 ulykker er utforkjøringsulykker
 • Ca. 94 km av strekningen har en dekkebredde mindre enn 6,5 m
 • Generelt er bæreevnen relativt god sammenlignet med andre regionale fylkesveger
 • Alle brukonstruksjoner har tillatt totalvektet på 60 tonn
 • Ca. 70 horisontalkurver har krappere radius enn 100m og i tillegg er det ca. 170 kurver som ikke tilfredsstiller vegnormalstandard som er radius 225m
 • Det er få strekninger som har stigning > 8 % – Trolldalen er unntaket
 • De siste 10 årene har det gått 76 skred – 2 av 3 skred er steinskred, og 80 % av steinskredene er steinnedfall fra bergskjæring tett inntil vegen
 • Det er få skred som har ført til helt eller delvis stenging av vegen
 • Kvikkleireforekomster flere steder langs Lakseveg nord

Byggestart 2025

Hvis alle faser i prosessen opp mot Stortinget går inn, kan byggestart komme i 2025.

Ei full oppgradering vil innebære etablering av tre bomstasjoner; én på Marøya, én ved Åbogen og én på grensa mellom Høylandet og Nærøysund – hver med 55 kroner i bompengesats.

Trafikkmengder ÅDT 2019

Fakta – Laksevegen nord

■ Lakseveg nord er korteste fergefrie forbindelse mellom Ytre Namdal og E6. Fylkesvegene som benevnes Lakseveg nord har en legde på rundt 133 kilometer.

■ Prosjektet omfatter utbedring av fylkesvegene 7088 Flerengstrand
– Rørvik, 770 Rørvik
– Nordlandskorsen, 17 Nordland grense – Høylandet og 775 Gartland.

■ Fylkestinget og kommunene på strekninga har vedtatt at en mulig utbedring av Lakseveg nord delvis skal finansieres av bompenger. Som grunnlag for en bompengesøknad skal det utarbeides og vedtas reguleringsplaner for de største og viktigste tiltakene på strekningene. I tillegg skal plassering av bompenger og beregning av bompengetakster inngå i søknaden. Bompengesøknaden skal godkjennes av kommunene og fylkeskommunen før oversendelse til Stortinget.

■ Bompengeprosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av ordfører og kommunedirektørene i Nærøysund, Høylandet og Grong, samt politiker og vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune. 

Kilde: Trøndelag Fylkeskommune

Fagrapport fra SVV 31.10.2019 Prioritering av delstrekninger

 1. Fv. 770 Kolvereid – Nakling, ny veg i eksisterende eller ny trasé
 2. Fv. 770 Foldereid – Kolvereid, strekningsvis utbedring
 3. Fv. 17 Kongsmoen – Foldereid, rassikring/strekningsvis utbedring
 4. Fv. 770 Nakling – Rørvik, strekningsvis/punktvis utbedring
 5. Fv. 17 Høylandet – Kongsmoen, punktvise utbedringer
 6. Fv. 775 Gartland – Høylandet, punktvise utbedringer
 7. Fv. 17 Foldereid – Årsandøy, ny veg / utbedring
 8. Fv. 7088 Rørvik – Flerengsstrand, punktvis utbedring

Vegrosjekter – Trøndelag Fylkeskommune