Kun 11,6 km møtefri vei vil bli åpnet i 2021

Når vi vet hvor viktig det er med trygge trafikkmiljø for å redde mennesker fra tragiskeulykker, så er åpningen av kun 11.6 km møtefri vei svært skuffende sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto: Erik Burås – STUDIO B13

Det er i 2021 planlagt å åpne 7,7 km firefelts vei og 3,9 km to- og trefeltsvei med midtrekkverk.
Det er regnet at investeringene på riksveinettet i 2021 vil gi eit bidrag med i overkant av en færre drept og hardt skadd per år. I tillegg kommer bidrag fra kampanjer, tilsyn, kontroller og tiltak knytt til føreropplæringen. 

– Det er svært skuffende lesning at det kun skal åpnes totalt 11,6 km med møtefri vei i løpet av 2021, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder av Trafikksikkerhetsforeningen. 

– Vi vet hvor viktig det er med å få sikret de i underkant av 1800 km med høytrafikert vei som i følge dagens veinormal skulle vært sikret som møtefrie veier med midtrekkverk. I følge tidligere beregninger fra Veidirektoratet ville vi kunne redusere antall drepte og hardt skadde med rundt 100 personer hvert år hvis vi hadde sikret disse høytrafikerte veiene som møtefri veier.

Får å nå målene i nullvisjonen, om null drepte og hardt skadde må alle ta sin del av ansvaret på fulle alvor. Trafikantene og mydighetene har et felles ansvar. Trafikantene må ta sin del av ansvaret for en trygg adferd når vi beveger oss ut i trafikken, og våre bevilgende og faglige veimyndigheter må ta sin del av ansvaret med å sikre trafikkmiljøene på en slik møte at ikke vanlige menneskelige feil får som konsekvens at liv går tapt eller mennesker blir hardt skadd, avslutter Tangstad-Holdal. 

Trygge trafikkmiljø viktig for å nå målene i nullvisjonen
For å illustrerer dette, her er to eksempel, hentet fra forslag til prop 1. 2020-21:


1. Det er beregnet at Statens vegvesens investeringer i 2019 vil gi en årlig gjennomsnittlig reduksjon med til sammen fem drepte og hardt skadde. Målet var en reduksjon med åtte drepte og hardt skadde. Avviket skyldes bl.a. forsinket åpning av enkelte prosjekter med god forventet virkning på trafikksikkerhet. Bidrag fra Statens vegvesens øvrige tiltak, som f.eks. kampanjer, tilsyn, kontroller og tiltak knyttet til føreropplæringen, kommer i tillegg. 2. Nye Veier AS åpnet 50 km ny firefelts motorvei i 2019. Disse erstattet tre ulykkesbelastede strekninger. Det ble ikke registrert drepte og hardt skadde på de nye strekningene i 2019. 

Utvalgte indikatorer for riksveinettet i 2021 – hentet fra prop. 1 2020-2021 Statsbudsjettet