Kommunene har ikke penger til å fikse de verste veiene

På denne tiden behandles temaplaner for veg for perioden 2022 til 2029 i mange kommuner. Den avdekker et stort behov for vedlikehold på de kommunale veiene.

Oppdal kommune: Ny oversikt viser skader og akutte behov for reasfaltering, nye gatelys og nye bruer på kommunale veier for totalt 38,2 millioner. Årsbudsjettet er på 400 000 kroner.

Nærøysund kommune: Etterslep på 88 millioner kroner

Bakgrunnen for planene er at den skal gi et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen drift, vedlikehold og investeringer på det kommunale vegnettet. Det er blant annet foretatt bæreevnemålinger på alle veger, samt at det i Oppdal kommune blant annet er tatt vegbilder (360 grader), for hver femte meter, noe som har gitt kommunen et godt grunnlag for vurdering av vegene.

Ålmvegen trenger forsterkning. Bilde tatt i august 2021. Foto: Oppdal kommune

Gatelys

Også en rekke gatelys er i dårlig forfatning med råteskader flere steder. Her skal alle gatelys sjekkes i sommer, men noen strekninger anbefales byttet ut allerede nå. Samtidig bør 800 gatelysarmaturer byttes ut til led.

Dårlige bruer

Kommunale bruer må også skiftes ut. Bruinspeksjoner i Oppdal kommune viser at både Ålmen bru ved miljøstasjonen har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet. Tiltaket bør gjennomføres senest i 2023, mener kommune- direktøren og anslår kostnaden til 2,3 mill.

Nærøysund kommune

Nærøysund kommune har til sammen cirka 230 km veg, cirka 16 km fortau/gang- og sykkelstiveg. I tillegg har kommunen syv bruer og cirka 1.600 gatelys som driftes av kommunen. Private lag drifter cirka 600 lyspunkter.

MÅLT TILSTAND

Det er foretatt vurderingen av vegnettet basert målinger av bærevnen. I tillegg er aller veger besiktiget og det er logg- ført med bilder på hver femte meter. Veien har så fått en tilstandsgrad fra 5 til 1 hvor 5 er svært god tilstand mens 1 er svært dårlig tilstand.

– Oppsummert på alle veger er den gjennomsnittlig til- stand på 3,8 – god tilstand. Vi ser av bæreevnemålingen at de fleste vegene har områder som er av god tilstand og områder som har dårlig tilstand, sier kommunedirektør Hege Sørlie i fremlegget til utvalget.

Det er i planen anbefalt et årsbudsjett til drift og vedlikehold, sommer og vinter, på omtrent 22,6 millioner kroner inkludert drift av gatelys. Kommunen har i sitt budsjett for 2022 avsatt 19,5 millioner.

– Stor andel av disse utgiftene går til vintervedlikehold, i overkant av 50 prosent, sier Sørlie som i løpet av 2022 skal sende ut anbud på alle rodene for vintervedlikehold.