Innlandet fordeler fem millioner til bedre trafikksikkerhet

Pengene er fordelt til 20 tiltak rundt om i Innlandet. Tiltakene må gjennomføres i 2023. 

Det er Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) som har fordelt 4 721 500 til ulike trafikksikkerhetstiltak og tiltak til hjertesoner rundt skoler. 

– Gjennom midlene som er fordelt, vil trafikksikkerheten for barn og unge bli bedre en rekke steder i fylket. Vi håper tiltakene gjør at flere kan gå og sykle til skolen, forteller Sjur Strand som er leder av FTU. 

Tiltak i 17 kommuner

Ved søknadsfristens utløp hadde FTU mottatt søknad fra 17 kommuner i Innlandet. Ut fra søknadene har FTU fordelt penger til følgende trafikksikkerhetstiltak:

 • 110 000 kroner til lys på Vestmarka i Eidskog.
 • 73 000 kroner til oppgradering av kryss i Sven Morens veg i Elverum.
 • 135 000 kroner til bygging av fortau og tilrettelegging for fotgjengere i Damtjernvegen i Elverum.
 • 49 000 kroner til oppgradering av kryss i Moskusvegen i Elverum.
 • 375 000 kroner til tiltak i Follebu i Gausdal.
 • 200 000 kroner til utbedring av hjertesoner ved barneskoler i Lillehammer. 
 • 70 000 kroner til gangfelt ved gang- og sykkelveger ved Loar skole i Lom.
 • 50 000 kroner til skilt og vegoppmerking ved Loar skole og Loar barnehage i Lom.
 • 50 000 kroner til tilrettelegging av droppsone ved Østvang skole i Løten.
 • 94 000 kroner til trafikksikkerhetstiltak på skoleveger til Sødorp skole i Nord-Fron.
 • 300 000 kroner til tiltak for å gjøre skoleområde på Dokka i Nordre Land tryggere og mer attraktivt. 
 • 500 000 kroner til fortau lands Landmovegen i Nordre Land.
 • 300 000 kroner til utbedring av kryss ved Fagerlund skole i Ringsaker. Det er også gitt 90 000 kroner til utbedring av atkomstveg til Fagerlund.
 • 450 000 kroner til tiltak mellom Kråkvika og Hov brygge i Søndre Land.
 • 200 000 kroner til gatelys langs Bergevegen i Sør-Fron.
 • 800 000 kroner til videreføring av fortau langs Holmengata i Tynset.
 • 600 000 kroner til parkeringsplass ved Fredheim barnehage i Vang kommune.
 • 125 000 kroner til fartshumper langs Rudslåtten, Rudsengvegen og Plogvegen i Vestre Toten.
 • 120 000 kroner til sikring ved lekeplass på Vågåmo skole og barnehage i Vågå kommune.

FTU har også bevilget 75 000 kroner til etablering av en sykkelgård/kjøregård i Hernes. 

Du kan lese mer detaljer om tiltakene i sakspapirene til FTU.

FTU har fordelt midler til trafikksikkerhetstiltak. Sjur Strand er leder av FTU.Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune

Tiltak må gjøres i løpet av 2023

FTU har stilt noen krav for å innvilge tilskudd til tiltak. Blant annet bevilger FTU tilskudd på inntil halvparten av prosjektkostnadene, og resten av kostnadene dekkes av kommunen hvor tiltaket skal utføres. 

FTU stiller også som en betingelse for å få støtte fra FTU om at tiltaket gjennomføres i løpet av 2023.

Penger til hjertesonetiltak

FTU har i 2023 i utgangspunktet syv millioner kroner til rådighet til skolevegstiltak og hjertesone. 

– Vi har derfor over to millioner kroner igjen etter fordelingen vi nå har gjort. Det gjenstående beløpet vil vi i løpet av 2023 bruke til tiltak rundt skoler som gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle, sier Strand avslutningsvis.