Har satt ned fartsgrensen på ti bruer i nord

Statens vegvesen har satt ned fartsgrensen til 50 kilometer i timen på ti bruer i Nord-Norge for å øke trafikksikkerheten.

Dette er bruer hvor det er behov for å skifte rekkverksstolper. Nedsatt fart i bruområdet reduserer faren for trafikkuhell, og vil også begrense konsekvensene dersom det skjer en ulykke.

Foto over: Kalvebakken bru på innfartsvegen til Tromsø er en av de ti bruene som har fått nedsatt fartsgrense. Rekkverket skal renoveres. Foto: Statens vegvesen.

Økt sikkerhet

– Det er ingen problemer med bæreevnen på bruene, men vi har avdekket at rekkverkene har skader eller mangler som gjør at de ikke fyller sin funksjon hvis det skjer en ulykke på brua. For å bedre trafikksikkerheten inntil rekkverkene er reparert, setter vi ned fartsgrensen i en periode, sier konstituert seksjonsleder Thea Eriksen i Statens vegvesen.

Fartsgrensen er satt ned, og bruene er skiltet med farevarsel og «Rekkverk mangler». På sensommeren i år gjelder dette ti bruer på riksvegene i Nord-Norge (se liste lenger ned i saken).

Skadene på rekkverket kan skyldes påkjørsel eller rust og avskalling. Flertallet av bruene er bygd i årene 1955 til 1960, mens den yngste er fra 1992.

Alle skal utbedres

De ordinære fartsgrensene på de aktuelle vegstrekningene varierer mellom 60 og 90 kilometer i timen. På noen av bruene er det gjennomført midlertidige sikringstiltak.

Det varierer hvor raskt Vegvesenet får reparert rekkverkene på bruene. I flere tilfeller er det snakk om enkel utskifting av stolper på rekkverket, og to av de ti bruene er nylig ferdig reparert.

Flere gjøres ferdig i løpet av høsten. Andre igjen har behov for større vedlikehold.

På fire av bruene er man nødt til å skifte ut kantdragere og hele rekkverket. Dette er et mer omfattende og kostbart arbeid, som krever planlegging, prosjektering og anbud. Målet er å få gjennomført dette arbeidet i løpet av 2024.

Vis respekt for skiltene

Seksjonslederen ber trafikantene om å respektere skiltingen og være ekstra oppmerksom.

– Når det står «Rekkverk mangler» og du ser at det er rekkverk på brua, så bryr du deg kanskje ikke om skiltingen. Men vi har redusert hastigheten over bruene for at du skal kunne kjøre trygt.  

Alle de vel 6000 bruene på norske riksveger inspiseres jevnlig av Statens vegvesen.

– Når vi gjør funn på bruinspeksjonene, så innfører vi tiltak fortløpende. Sikkerhet kommer alltid først, sier Thea Eriksen.

Disse bruene har nedsatt fart og fareskilt

Oversikt over bruene som excel-fil.