Dagens E39 Lønset-Hjelset er smal

Har lyst ut anbudskonkurranse for E39 Lønset-Hjelset

Konkurransegrunnlaget for totalentreprisen er nå lagt ut på anbud med forbehold om Stortingets godkjennelse av bompengeproposisjonen. [16.11.2020]

For vegprosjekter som delvis skal finansieres med bompenger, må Stortinget vedta utbygging og finansering av prosjektet gjennom en bompengeproposisjon.

For E39 Lønset-Hjelset er det ikke lagt fram en bompengesak for Stortinget ennå, men Samferdselsdepartementet har nå gitt klarsignal om at anbudskonkurransen kan lyses ut med forbehold om Stortingets godkjennelse.

– Det betyr at vi er i rute til byggestart til sommeren, og dermed trolig også ferdigstillelse av prosjektet før det nye Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal etter planen ferdigstilles til jul i 2023, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Konkurranse med prekvalifisering og forhandlinger

Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise, som vil si at entreprenøren både skal prosjektere den nye vegen mellom Lønset og Hjelset og stå for selve utbyggingen.

Anskaffelsesprosessen er ventet å ta minst et halvt år, og vil i første fase foregå med prekvalifisering av tre til fire tilbydere. I denne fasen vurderer Vegvesenet selskapenes kvalifikasjoner og rangerer de for utvelgelse. Fristen for å melde interesse for å delta i anbudskonkurransen er 17. desember 2020.

Leverandørene som blir med etter prekvalifiseringen vil få invitasjon til å delta videre i anbudsprosessen i løpet av uke 2 i 2021.

Frist for levering av første tilbud blir 8. april 2021. Deretter følger en periode med forhandlinger før innlevering av endelig tilbud.

Vegvesenet tar sikte på å inngå kontrakt med entreprenør for totalentreprisen rundt månedsskiftet mai/juni 2021.

Skal sikre god framkommelighet og trafikksikkerhet

Nye E39 Lønset-Hjelset er viktig for å sikre en god samfunnsberedskap for det nye akuttsjukehuset som skal bygges på Hjelset. Det er også ventet at det nye Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal vil føre til en økning i trafikk på strekningen. Vegen er i dag en smal europaveg som delvis går gjennom tett bebyggelse. Fartsgrensen på dagens veg varierer mellom 50 og 70 km/t, og det er 95 avkjørsler på strekningen – flere av de med dårlig sikt.

E39 Lønset-Hjelset skal bygges som en tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, og får en fartsgrense på 90 km/t. Det blir ingen avkjørsler på den nye vegen, de eneste kryssene blir tilkoblingen til dagens E39 på Lønset og Hjelset.

Strekningen på ca. 9,3 km vil gå i en ny trasé oppe i lia, nord for dagens E39. Trafikantene kan regne med å spare mellom tre og fire minutter reisetid på den nye vegen.

Dagens veg mellom Lønset og Hjelset skal omklassifiseres til lokalveg og får vesentlig mindre trafikk enn i dag. Dette vil gi et bedre bomiljø for de som bor langs vegen og bedre trafikksikkerheten for gående og syklende.

Byggetiden for nye E39 Lønset-Hjelset er beregnet å ta mellom to og et halvt og tre år.