Handlingsprogram

Handlingsprogrammet er Statens vegvesens gjennomføringsplan for første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (2018 til 2029) og danner grunnlaget for de årlige budsjettprosessene.

Rammen til Statens vegvesen i perioden 2018-2023 (2029) er på om lag 199 milliarder kroner, i tillegg til ca. 43 milliarder i annen finansiering. Av dette skal om lag 135 milliarder brukes på investeringer. Investeringene til Nye Veier AS kommer i tillegg, og er på 40 milliarder kroner.

Handlingsprogrammet (PDF) beskriver hvilke tiltak vi skal gjennomføre i perioden innenfor forvaltning, trafikant- og kjøretøytilsyn, drift, vedlikehold, investeringer og riksvegferjedrift. I tillegg skal det vise hvordan vi skal bidra til å nå de transportpolitiske målene innenfor de ulike områdene av virksomheten. I handlingsprogrammet viser vi også hvilke store prosjekter som skal bygges i siste seksårsperiode (2024-2029).

50 riksveiprosjekter

Vegvesenet vil ha hele 50 store riksveiprosjekter i arbeid i årene fram mot 2023. 30 av dem skal bli ferdigstilt. Blant prosjektene som blir påbegynt er E18 mellom Retvet og Vinterbro og den meget omstridte utbyggingen av E18 mellom Lysaker og Strand.

Investeringene i perioden fram til 2023 vil ellers medføre:

105 kilometer med ny firefelts vei.
440 kilometer ny vei åpnes for trafikk.
280 kilometer riksvei får forsterket midtoppmerking.
60 kilometer med to- og trefeltsvei får midtrekkverk.
Det satses også tungt på vedlikehold av tunneler. Hele 11,8 milliarder kroner går til dette formålet.
Se hvilke veier som satses på nær deg: Vegvesenets visuelle kart