Glad for økt handlefrihet, sier vegdirektøren

Vegdirektøren gleder seg over at regjeringen vil gi større handlefrihet til Statens vegvesen. 

Dette er plan som vil skape dynamikk og handlingsrom for å få fram gode veiprosjekter og tiltak, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal transportplan.

Regjeringen utfordrer etatene til å jobbe videre med prosjektene for å ta ned kostnadene og øke nytten.

– Vi tar utfordringen og har i forarbeidet til Nasjonal transportplan identifisert kostnadsreduksjoner på 134 milliarder kroner. Som en følge av dette har regjeringen fått plass til mange store og krevende prosjekt, påpeker vegdirektøren.

Reduksjoner i klimagassutslipp

Nasjonal transportplan har ambisjonen at utslippene av CO2 fra transportsektoren reduseres med opptil 50 prosent innen 2030. Det settes også mål om store kutt i klimagassutslipp fra anleggsdriften.

– Dette er plan som vil skape dynamikk og handlingsrom for å få fram gode veiprosjekter og tiltak, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Knut Opeide

Godt vedlikehold

Vegdirektøren peker på at planen dreier seg om mer enn bygging av nye vei, nemlig å ta vare det vi allerede har. Ved god drift øker vi verdien av veikapitalen og skaper bedre framkommelighet på veiene våre.

Ned mot maks 50 drepte i trafikken før 2030

Det skal maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken innen 2030. Nå presiserer regjeringen at av de 350 skal det maksimalt være 50 drepte i løpet av et år.

Vi har kommet langt ned, og det krever stadig mer av hele trafikksikkerhetsmiljøet for å komme ytterlige ned. Men dette er et usedvanlig viktig delmål å strekke seg mot, poengterer vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Det langsiktige målet med praktisk tall null drepte og hardt skadde skal nås innen 2050, heter det i den nye transportplanen.

Fortsatt sterk satsing på byområdene

Regjeringen fortsetter den sterke satsingen på byområdene. Inngåtte byvekstavtaler følges opp og det legge til rette for å inngå nye byvekstavtaler i ytterligere fem byområder. Det er også lagt opp til å etablere en ny tilskuddsordning for klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet i fem regionbyer.

Byvekstavtalene har gitt et løft og en tydelig retning for areal- og transportpolitikken. Satsingen vil gjøre det raskere og enklere å reise kollektivt, og legge til rette for mer sykling og gåing, sier vegdirektøren.