Frykter kutt i samferdselsprosjekter skal gå på bekostning av det grønne skiftet

Regjeringen har varslet mulige kutt i samferdselsprosjekter som følge av økte bevilgninger til det norske forsvaret. – En fare for det grønne mobilitetsskiftet, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Illustrasjonsfoto over: Syklister i København vinterstid. istockphoto

Utvikling av nye byvekstavtaler 
I Nasjonal Transportplan for 2022-2033 kan vi lese om regjeringens viktige satsning når det gjelder utvikling av nye byvekstavtaler for å nå nullvekstmålet om at all vekst i persontransporten i byene skal tas med kollektiv, sykkel eller gange. I dag er fire av Norges største byområder omfattet av ordningen med byvekstavtaler. Dette er Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren. 

– I regjeringens transportplan poengteres det betydningen av å få på plass nye byvekstavtaler med Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. Syklistenes Landsforening forstår at sikkerhetssituasjonen krever tiltak, men ber om at det ikke kuttes i byvekstavtalene, men at eventuelle omdisponeringer gjøres fra prosjekter som ikke forsinker skiftet til grønn, bærekraftig mobilitet. 

Organisasjonen mener det finnes mange prosjekter i transportplanen som ikke bidrar til nullvekstmålene, men snarere øker biltrafikken. 

– Dette er en mulighet å tenke strategisk rundt hvilken fremtid vi ønsker for våre barn, fortsetter Morgan. Generalsekretæren mener videre at det vil være en fallitterklæring dersom regjeringen forskyver eller kutter i disse avtalene. – Byvekstavtalene er et viktig grep for å nå nullvekstmålet i byene.

Endring i reisevaner
I Norge er det mål om at åtte prosent av alle reiser skal tas med sykkel. I byene skal andelen sykkelreiser utgjøre 20 prosent. Byvekstavtalene skal sikre finansiering til prosjekter innen kollektiv, sykkel og gange i de større byområdene. 

– En betydelig del av transportveksten fremover kan tas med sykkel og gange hvis forholdene legges bedre til rette. Byvekstavtalene skal sikre dette, fortsetter Andersson.

Reisevaneundersøkelsen fra 2020 viser at 54 prosent av alle reiser skjer med bil og kun fire prosent skjer med sykkel. 1 av 4 av de daglige reisene er mellom 1-2,9 kilometer og skjer innenfor et tidsintervall på mellom 4-19 minutter. De fleste reisene er knyttet til handel eller service, fritid og jobb. Det er i tillegg relativt korte avstander det er snakk om. 

Fare for folkehelsen
Foruten miljøeffekten vil økt sykling gi et betydelig positivt bidrag til folkehelsen. Store deler av Norges befolkning bor innenfor de ni største byvekstområdene som er aktuelle for slike byvekstavtaler. Ifølge WHOs metaanalyse (2018) kan hele 1,4 milliarder mennesker verden over dø for tidlig fordi de ikke beveger seg nok. WHO konkluderer entydig med at økt aktiv transport (sykkel og gange) i hverdagen er løsningen. 

– Tilrettelegging gjennom blant annet byvekstavtaler er svært viktig for folkehelsen. Dersom vi på et tidlig stadium kan skape bevegelsesglede med blant annet sykkel som transportmiddel til barnehage og skole, så vil det skape gode forutsetninger for en positiv helse også i voksen alder, avslutter Andersson