Forslag til statsbudsjettet 2024: Veiformål

Til veiformål er det i alt foreslått å bevilge 43 074,5 mill. kr.

Det er foreslått 36 546,4 mill. kr til Statens vegvesen og 6 507,7 mill. kr til Nye Veier AS. I den foreslåtte bevilgningen til Statens vegvesen inngår også midler til å utbedre skader etter ekstremvære Hans.
Det er sett av 100 mill. kr til å styrke digitalisering og teknologiutvikling i Statens vegvesen. Midlene vil bl.a. benyttes til forebyggende skredkontroll, bedre forutsigbarhet og økte fremkommet på fjelloverganger og til drift, videreutvikling og nødvendig vedlikehold av IT-system.

Det er foreslått 9 720,7 mill. kr til drift og vedlikehold av riksveier over budsjettet til Statens vegvesen. Med en anslått fordeling på 6 600 mill. kr til drift og 3 100 mill. kr til vedlikehold.

I tillegg kommer midler til drift og vedlikehold i det årlige bidraget til Nye Veier AS og til OPS-prosjekt. Til trafikant- og kjøretøystilsyn er det foreslått 2 429,6 mill. kr.

Vedlikehold – foreslår å bruke om lag 400 mill. kr mindre enn i saldert budsjett 2023

Til vedlikehold av riksveinettet legges det opp til å bruke om lag 400 mill. kr mindre enn i saldert budsjett 2023. Vedlikehold av veinettet består av tiltak for å ta vare på og bidra til god funksjon på den eksisterende veiinfrastrukturen. Dette omfatter tiltak for å gjenopprette og opprettholde standarden på veidekker, grøfter, bruer, tunneler, støyskjermer, holdeplasser og alle tekniske anlegg i tråd med fastsatte kvalitetskrav. Godt vedlikehold bidrar til at kostnadene til drift av infrastrukturen holdes nede. Det anslås at vedlikeholdsetterslepet innenfor formålet på posten isolert sett øker med om lag 1 200 mill. kr. Tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet finansieres innenfor bevilgningen på denne posten, post 29 OPS-prosjekter (tunneloppgradering i OPS-prosjekter) og enkelte mindre investeringstiltak (tunneloppgraderinger) på post 30 Riksveiinvesteringer (fornying av riksvei). Med budsjettforslaget anslås det at vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet samlet sett blir redusert med om lag 100 mill. kr.

Det anslås at vedlikeholdsetterslepet innenfor formålet på posten isolert sett øker med om lag 1 200 mill.

Til investering i riksveier er det i alt foreslått å løyve 20,7 mrd. kr. Det er sett av 14,2 mrd. kr på Statens vegvesens investeringsposter og 6,5 mrd. kr til Nye Veier, som i hovedsak driver utbyggingsaktivitet. I tillegg kommer om lag 14,8 mrd. kr i bompengefinansiering til riksveiinvesteringer.
Av prosjektene med kostnad over 1 mrd. kr er det ventet at E39 Sykkelstamveien, Sørmarka–Smeaheia blir åpnet for trafikk i 2024 .

Det er lagt opp til rasjonell framdrift i igangsatt prosjekt. I tillegg er det sett av midler til å starte opp prosjektene:
E6 Megården–Sommerset i Nordland
E134 Røldal–Seljestad i Vestland.
E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 i Akershus

Oppstart av prosjektene forutsetter at Stortinget slutter seg til forslag om kostnadsramme for prosjektene og til delvis bompengefinansiering av E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 og E134 Røldal–Seljestad. Det er videre prioritert midler til forberedende arbeid på Felleprosjektet Vossebanen/E16 Arna–Stanghelle i Vestland.

Nye Veier har foreløpig lagt opp til å starte anleggsarbeid for disse prosjektene:
E6 Berkåk–Vindåsliene som er et delprosjekt på E6 Negård (Ulsberg)–Melhus i Trøndelag
E6 Roterud–Storhove som er et delprosjekt på E6 Moelv–Øyer i Innlandet
Utbedringtiltaket Djupevik–Kviturtunnelen på rv. 13 Skare–Sogndal i Rogaland og Vestland
Utbedringtiltakene Stuguflåten–Raudstøl og Veblungsnes på E136 Dombås–Vestnes i Innlandet og Møre og Romsdal.