Forslag budsjettet 2024: Regjeringens samferdselspolitikk 

Samferdselbudsjettet for 2024 er historisk høyt, og vi skal tilrettelegge for bedre fremkommet i hele landet. Derfor er hovedprioriteringene våre forbedret flyrutetilbud, utbygging av riksveier, og byvekst- og belønningsavtaler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen foreslår å løyve 91 milliarder kroner til samferdselformål i 2024 . Dette er en økning på 8 milliarder kroner, eller 9,7 prosent, fra saldert budsjett for 2023.

– Økte fremkommet og bedre trygghet ligger til grunn for regjeringens samferdselpolitikk, slik at folk og varer kommer raskt og trygt frem. I tillegg må fremtidens transportsektor være klimavennlig, sier samferdselsministeren.

Ivareta det vi har, og bygge nytt hvor vi må

Regjeringen foreslår å løyve 43,1 milliarder kroner til veiformål, som er en økning på 3,3 milliarder kroner fra saldert budsjett for 2023 . Dette innebærer 36,5 milliarder til Statens vegvesen og 6,5 milliarder til Nye Veier AS.
Godt vedlikehold er avgjørende for å ha et godt, trygt og fungerende veinett, slik at veiene kan brukes i mange år. Regjeringen foreslår å løyve 9,7 milliarder kroner til drift og vedlikehold på riksveier.
– Regjeringen har en strategi om å ivareta eksisterende veiinfrastruktur. I tillegg til drift og vedlikehold, foreslår vi i år oppstart av tre nye riksveiprosjekt og videreføring av forberedende arbeid på felleprosjektet Vossebanen/E16 Arna–Stanghelle. Vi skal ivareta de riksveiene vi har, utbedre hvor vi kan og bygge nytt hvor vi må, sier Nygård.

Til investeringer på riksveiene foreslår regjeringen å løyve 20,7 milliarder kroner, for å tilrettelegge for rasjonell framdrift i igangsatt prosjekt og oppstart av riksveiprosjektene:

På fellesprosjektet Vossebana/E16 Arna–Stanghelle blir dei førebuande arbeida vidareført.

Utgifter fordelte på programkategoriar

Ferger: Viderefører ordningene for redusert billettpriser

Regjeringen innfridde fergemålene i Hurdalsplattforma i budsjettet for 2023 . I 2023 ble ordningene innført fra 16. august 2023 . Ved å sette av 384 millioner kroner sikrer regjeringen at ordningene kan gjelde for hele kalenderåret 2024 . Med forslaget blir ordningene med gratis ferger i ferjesamband med under 100 000 passasjerer årlig og samfunn uten alternative veisamband videreført. Regjeringen legger også til rette for halvert billettpriser på riks- og fylkesveisfergene som mottar offentlig støtte, sammenlignet med takstnivået 1. januar 2021 . Deler av midlene blir løyvd over rammetilskuddet til fylkeskommuner.

– Vi oppfyller målsettingen i regjeringsplattformen om å halvere prisene på riks- og fylkesveisferger i løpet av fire år, og vil i 2024 holde prisene nominelt uendrede. Dette kan bidra til å redusere avstandsulemper og høye transportkostnader i distriktene. Mange har fått trangere økonomi de siste årene, og vi ønsker å bidra til å få ned prisøkningen. Derfor prioriterer vi å tilrettelegge for å fortsatt redusere utgiftene til ferjereisande i hele landet, sier samferdselsministeren.

Satser på attraktive og klimavennlige byer

Regjeringen viderefører satsingen på attraktive og klimavennlige byer med godgjør fremkommet. Målet er at økningen i persontransporten skal gjennomføres til fots, på sykkel eller med kollektivtrafikk. I 2024 foreslår regjeringen å løyve 7,5 milliarder kroner til byområdene.
Regjeringen prioriterer å oppfølge inngått byvekstavtaler i Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området og Nord-Jæren. Videre prioriterer regjeringen midler til økte statlig bidrag til de store kollektivprosjektene som er under bygging.
Det blir også sette av midler til å oppfølge fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Tromsø, og til nye byvekstavtaler for Kristiansandsregionen og Nedre Glomma. Regjeringen vil invitere de to sistnevnte byområdene til forhandlinger om byvekstavtale. For Buskerudbyen og Grenland blir belønningsavtalane videreført.
Tilskuddordningen til de fem mindre byområdene som ikke er omfattet av ordningen med byvekstavtaler, blir videreført. Ordningen skal tilrettelegge for et klima- og miljøvennlig byutvikling, og god fremkommet. Ordningen gjelder Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik).
– Regjeringen innfrir punktet i Hurdalsplattforma om å øke det statlige bidraget til 70 prosent i de store kollektivprosjektene som er under bygging, sier samferdselsminister Nygård.

FOT-ruter

I statsbudsjettet for 2024 vil regjeringen mer enn doble kjøpet av statlege flyruter frå 942 millionar kroner til over 1,9 milliardar.
– Luftfart er avgjørende for å binde landet sammen og sikre gjentatte like muligheter. Luftfarten bidrar til at folk kommer seg på sykehuset, på arbeid og hjem til familien. Derfor halverer vi maksimaltakstane på FOT-rutene og gjennomfører en betydelig styrkelse av rutetilbudet på flyrutene som er omfattet av ordningen med statlige kjøp, sier Nygård.

Luftfart: Regjeringen satser på flyplasser i nord
Regjeringen foreslår å løyve om lag 5,2 milliarder til luftfartsformål i 2024 . Dette inkluderer de 1,9 milliarder kronene til FOT-rutene, og et samlet tilskudd på 2,9 milliarder kroner til ny lufthavn i Mo i Rana og flytting av Bodø lufthamn.
– En ny lufthavn ved Mo i Rana vil bidra til lokal næringsutvikling, og tilrettelegge for mer stabile forbindelser innenlands, samt til og fra Europa. Flyttingen av lufthavnen i Bodø vil frigi sentrumsnært areal. Dette vil tilrettelegge for en positiv byutvikling og en styrkelse av regional utvikling, noe som vil gi et stort løftet for både Bodø kommune og Nordland, sier samferdselsministeren.
Regjeringen foreslår også å løyve 306 millioner kroner til Luftfartstilsynet, og 99 millioner kroner til Statens havarikommisjon. Fra 1. januar 2024 skal Statens havarikommisjon gjennomføre undersøkelser av ulykker og hendelser som kan oppstå innenfor romaktivitetar, samt på tivoli og taubaner.


Full framdrift i pågående jernbaneprosjekt
I 2024 foreslår regjeringen å løyve 32,3 milliarder kroner til jernbaneformål. Dette er en tredjedel av samferdselbudsjettet, som sikrer full framdrift i alle pågående utbyggingsprosjekt, gir bedre rutetilbud og inneholder blant annet midler til vedlikehold etter ekstremvêret Hans.
Det er sett av penger til å videreføre de pågående utbyggingsprosjektene som skal gi raskere reiser og gjentatte avganger på Intercity-strekningene på Østlandet. Dette omfatter blant annet Sandbukten–Moss–Såstad på Østfoldbanen, Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen og Kleverud–Sørli–Åkersvikene på Dovrebanen.
Elektrifiseringa av Meråkerbanen og Trønderbanen frem til Stjørdal skal bidra til raskere og mer klimavenleg togframføring i Trøndelag. Til neste år skal dobbeltsporet på strekningen Bergen stasjon–Fløen på Vossebanen åpne for trafikk. Dobbeltsporet gjør det mulig å øke person- og godstogtrafikken til og fra Bergen.


Regjeringen foreslår å løyve 5,4 milliarder kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog. Blant tiltakene som skal gi et bedre togtilbod, er innføring av timefrekvens for regiontoga på Gjøvikbanen og kvarteravganger for lokaltogene mellom Arna og Bergen på Vossebanen.
For å kompensere godstogselskap som er berørt av brukollapsen på Dovrebanen etter ekstremvêret Hans, foreslår regjeringen å løyve 150 millioner kroner i 2024 til en midlertidig tilskuddordning. Denne ordningen skal gjelde frem til Dovrebanen blir åpnet for gjennomgående trafikk.

– Regjeringen legger opp til et ansvarlig og realistisk budsjett, og prioriterer fortsatt full framdrift i pågående utbyggingsprosjekt. Dette er prosjekt som vil gi mer pålitelig og forutsigbar jernbanehverdag for både passasjerer og næringsliv, sier samferdselsministeren.
Se egen pressemelding.


Redusert bompengetakster

Bompenger er en viktig del av finansieringen av offentlige veiprosjekt og bompengefinansierte bypakker. Innkrevingen har gjort det mulig å realisere gjentatte veiprosjekt som har gitt økt fremkommet, bedre veistandard og redusert ulykkerisiko.

I 2024 foreslår regjeringen å løyve 740 millioner kroner til tilskudd for redusert bompengetakster i prosjekt utenfor byområdene.
– Det betyr at det vil være mange veiprosjekt med lavere bompengetakster enn de ellers ville ha vært, også i 2024, sier samferdselsministeren.

Økt satsing på teknologiutvikling

Digitalisering og bruk av ny teknologi bidrar til høy mobilitet, god samfunnssikkerhet og beredskap. I statsbudsjettet for 2024, foreslår regjeringen å sette av 150 millioner kroner til teknologiutvikling.
Av de 150 millioner kronene, er det foreslått 100 millioner kroner til teknologiutvikling i Statens vegvesen og 50 millioner kroner til videreutvikling av salgs- og billetteringsplattforma til Entur AS. Det skal bidra til bedre digitale tjenester langs veinettet og for de kollektivreisande.