Foredragsholdere

Samferdselsdepartementet

Den politiske ledelsen ved Samferdselsdepartementet åpner Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2021

politiske ledelsen, Samferdselsdepartementet

Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektøren

Ingrid Dahl Hovland, Vegdikretør Statens vegvesen

Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
Vegvesenet i Nasjonal transportplan – med fokus på trafikkmiljøet

Anne Stine Johnson, leder teknologi, Nye Veier AS

Anne Stine Johnson, leder teknologi, Nye Veier AS

Anne Stine Johnson, leder teknologi, Nye Veier AS
Nye Veier i Nasjonal transportplan: Trafikksikkerhet og samfunnsnytte

Magnus Steigedal, direktør Vegtilsynet

Vegtilsynet
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette.

Rolf Mellum, avdelingsdirektør, Statens havarikommisjon

Rolf Mellum, avdelingsdirektør i Veiavdelingen i Statens havarikommisjon
Effekten av ulykkesundersøkelsene

Guro Ranes, Avd.direktør Trafikksikkerhet Statens vegvesen

Karete Løkting Ellingbø , Sivilingeniør Veg

Norconsult AS
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner som et av de virkemidlene vi har i arbeidet med 0-visjonen. Hva det er, forankringen i trafikksikkerhetsloven og hvordan det gjennomføres revisjoner på plannivå.

Gunnar Veastad, Seniorrådgiver teknologi

Gunnar Veastad, Seniorrådgiver teknologi, Nye Veier AS
Trafikksikker veg for lette og tunge kjøretøy.
Ofte vanskelige valg. Bruker vi rådgivere og utførende med tilstrekkelig god kompetanse.

Aud Riseng, samferdselssjef, Innlandet fylkeskommune

Aud Riseng, samferdselssjef, Innlandet fylkeskommune.

Trafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonen.

Som vegeier for over 7000 km fv, i et fylke som er større enn Danmark, og som transittfylke nord-sør og øst-vest, er Innlandet fylkeskommune opptatt av samferdsel og ikke minst trafikksikkerhet. Staten er i ferd med å få trafikksikre veger, som innbyr til høy fart med midtdeler. Ser vi en tendens til at trafikkulykkene  forflytter seg til fylkesvegene? Hvordan vil vi som fylkeskommune følge opp 0-visjonen på fylkesvegnettet? Vi kan og vil bidra til å styrke samarbeidet på tvers i TS- arbeidet.

Mette Eklund Jakobsen og Winnie Hansen, Vejdirektoratet, Danmark

Mette Eklund Jakobsen
Winnie Hansen

Mette Eklund Jakobsen, Projektleder og Winnie Hansen , Fagkoordinator, Trafiksikkerhed og Cykling, Vejdirektoratet

Slik får vi både færre skadde syklister og flere til å sykle, Vejdirektoratet, Danmark
I en ny rapport har Vejdirektoratet vurdert en rekke veitekniske løsninger og deres evne til å fremme trafikksikkerhet, tilgjengelighet og sikkerhet blant syklister. Rapporten skal gi kommunene oversikt over hvilke løsninger som kan minimere antall ulykker og samtidig få flere til å bruke sykkelen.

Pål Bjur, Fagansvarlig arbeidsvarsling og veisikring

Pål Bjur, Fagansvarlig Arbeidsvarsling og Veisikring, Euroskilt
Vegarbeid: regelverk, riktig bruk og montering av vegsikringsutstyr
Normalen N101: «Vegsikringsutstyr i midlertidige situasjoner».

Thomas Wuopio, styrets leder i SBSV

Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser
Prosjektarbeidet – SBSV sammen med kommunale veiledere for å utvikle regelverk for «midlertidig kollisjonsvern i trange rom».

Ida Kjørholt, Prosjektleder, iSi AS

Bård Indredavik, prosjektleder, iSi AS