Flere farlige bruer

En stor kontroll av 34 bruer i Etne kommune viser at flere er trafikkfarlige. Etterslepet knytt til vedlikehold er på flere millioner kroner, melder avisa Granner (18.11.2021)

Manglende rekkverk, armerings- korrosjon og utglidinger. Det er en gjenganger for flere av de 34 kommunale bruene i Etne som ble kontrollert i fjor. Kontrollen gjeld bruer som er på kommunale veier, og altså ikke bruer på E134 eller på fylkesveger.

Ifølgje rapporten kommunen har fått er fem av bruene i så dårlig stand at det blir konkludert med at skadene er så store at dei reduserer både bæreevne og trafikksikkerheten.

Jevnlig kontroll

Ifølge kommunalsjef for drift og utvikling, Hans Erik Lundberg, er kommunen pålagt å få utført kontroll av bruene med jevne mellomrom.

— Det er fordi det handler om trafikksikkerhet, seier han til avisa Granner.

Pilarer har en del riss og sprekker, samt dårleg overdekking av armering grunnet utvasking. Armeringen i brudekket har dårlig overdekking, og er eksponert på flere steder. Rekkverket har flere skader og mangler som gir nedsett trafikksikkerhet. Det anbefales å etablere nytt kjøresterkt brurekkverk med tilstøtende veirekkverk for å ivareta trafikksikkerheten», heter det i rapporten.

Estimert kostnad for å få Fjæra bru i tilfredsstillende stand er på 890.000 kroner, og blir ifølge rapporten en av de mest kostbare å reparere.

Det er på det rene at kommunen ikke vil komme i mål med å få i stand alle bruene, verken neste år eller i økonomiplanperioden 2022-2025.

— Nei, det vil vi ikke kunne klare. Men derfor er det også laget en prioriteringsplan som tar utgangspunkt i rapporten vi har fått, sier kommunalsjefen.

De fem verste bruene er prioritert først.

En million neste år

I framlegget til budsjett for 2022 har kommunedirektøren foreslått å sette av en million kroner til bru-vedlikehold. Vidare en million hvert år fremover i økonomi- planperioden som varer ut 2025.