Fire entreprenører prekvalifisert av Nye Veier på E6 Berkåk – Vindåsliene

Nye Veier har prekvalifisert fire leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag.

– Det har vært stor interesse for konkurransen. Av de sju totalentreprenørene som ønsket å bli prekvalifisert til konkurransen, går vi nå videre med fire, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

De prekvalifiserte er: 
Arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS – Johs J. Syltern AS med rådgiver Rambøll Norge AS.
Arbeidsfellesskapet Veidekke Entreprenør AS – Berthelsen & Garpestad AS med rådgiver Sweco Norge AS.
Hæhre Entreprenør AS med rådgiver Cowi AS.
Arbeidsfellesskapet Peab Anlegg AS – Leonard Nilsen & Sønner AS med rådgiver Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS.

Konkurransen med forhandling er en totalentreprise med kunngjort verdi på 2,4 milliarder kroner ekskludert merverdiavgift.

Nye Veier vektlegger følgende kriterier ved valg av tilbyder:
Gjennomføring: 30 prosent
Kostnadsoptimalisering: 20 prosent
Pris: 50 prosent

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Berkåk i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Veistrekningen er omtrent 15 kilometer. Det blir hovedsakelig fire kjørefelt og fartsgrense 110 km/t. Strekningen er en del av det tidligere prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene.

– Det har vært stor interesse for konkurransen. Av de sju totalentreprenørene som ønsket å bli prekvalifisert til konkurransen, går vi nå videre med fire, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier
– Det har vært stor interesse for konkurransen. Av de sju totalentreprenørene som ønsket å bli prekvalifisert til konkurransen, går vi nå videre med fire, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier


Om prosjektet E6 Berkåk – Vindåsliene
Reguleringsplanen for E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene ble vedtatt i 2019.
Deler av strekningen, cirka tre kilometer fra Skogheim til Fossum, er omregulert i ettertid. Midtre Gauldal kommune vedtok reguleringsplanen 7. april 2022. Denne reguleringsplanen går ut på å legge veilinjen i en dagsone vest for regulert trasé sør for Soknedal, blant annet ved å gjenbruke deler av eksisterende E6. Det gir trafikantene firefelts vei og fartsgrense på 90, eventuelt 100 km/t, til samme kostnad som for den regulerte løsningen med ettløps tunnel med tre felt og 80 km/t.


Ny E6 medfører at dagens trafikk gjennom planområdet i stor grad vil flytte seg vekk fra dagens E6. Dette gir en forbedret situasjon for myke trafikanter. Tentativ byggestart er ultimo 2023, og da kan veien åpnes for trafikk i løpet av 2027.