Færre sier at de kjører bil til jobb

Flere i Oslo og Akershus sier at de reiser kollektivt eller sykler på vei til jobb. Færre velger å ta bilen.

Det går frem i en holdningsundersøkelse fra Statens vegvesen om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud.

Illustrasjon over: Andelen som sier at de kjører bil på vei til jobb er nå tilbake på 2018-nivå. Andelen som reiser med kollektivtransport er ikke på samme høye nivå som i 2018, men til gjengjeld er det flere som sier at de sykler (13 prosent) eller går (8 prosent) i 2022 sammenlignet med 2018. Illustrasjon: Brit Elve Strand, Statens vegvesen. Kilde: Opinion

– I pandemiårene fikk vi klare råd om å unngå å reise kollektivt. Det førte til at flere droppet å reise med buss og bane og i stedet tok bilen til arbeidet. Nå er vi tilbake til en normal hverdag, hvor flere i Oslo og Akershus velger å la bilen stå og i stedet reiser kollektivt eller sykler på vei til jobb. Det er en ønsket utvikling og vi håper den positive trenden fortsetter, sier avdelingsdirektør Fred Anton Mykland i Statens vegvesen.

Tilfredsheten med sykkelveinettet står på stedet hvil

Totalt oppgir 50 prosent at de er fornøyde med sykkelveinettet. Siden 2014 har vi sett en positiv tendens i folks tilfredshet med standarden på sykkelveiene i Oslo-området. Men fra 2021-22 har trenden stoppet opp, og vi ser en liten økning i at flere ikke er fornøyd med standarden.

Tiltak for å bedre lufta i Oslo

De fleste er enige i (vel 80 prosent) at det er riktig å innføre forskjellige tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Stadig flere (74 prosent) synes det er i orden å innføre miljøfartsgrense om vinteren. Enda flere er positive til piggdekkavgift (83 prosent), mens et forbud mot å kjøre dieselkjøretøy på enkeltdager har lav oppslutning. 

– Undersøkelsen viser i tillegg at flere synes det er greit med en høyere pris i rushtiden og for biler som forurenser mye. Det er tydelig at mange setter pris på tiltak som minsker forurensningen og øker fremkommeligheten i Oslo, sier Mykland. 

Holdning til bompenger

Over halvparten (55 prosent) av de spurte er positive til bompenger mens 41 prosent mener det er et negativt tiltak. Blant dem som er positive mener stadig flere (26 prosent) at de som bruker veiene bør betale for det. 32 prosent synes bompenger er positivt siden det gir mer penger til veiutbygging og vedlikehold. Over halvparten av dem som er negative til bompenger mener at vi betaler nok avgifter og skatter fra før, og 2 av 10 mener at bompenger er urettferdig eller rammer feil.

Holdningsundersøkelsen om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud gjennomføres årlig av Opinion AS for Statens vegvesen i februar, juni, september og november. Undersøkelsen omfatter årlig et tilfeldig og representativt utvalg på ca. 1000 respondenter bosatt i Oslo og Akershus som er 18 år eller eldre.

I februar 2022 ble koronarestriksjonene opphevet etter to år med inngripende tiltak som påvirket befolkningens hverdag og reisevaner. Resultater vil derfor være preget av overgangen til en «ny normal». I tillegg har økte energipriser, inflasjon og økt rentenivå ført til at befolkningen flest har fått dårligere råd. Dette kan være viktige fakta å ta med seg når man studerer årets undersøkelse.

Bompengesystemet i Oslo | Statens vegvesen