– Et dårlig budsjett for trafikksikkerhet

Innlegg av Børre Skiaker, generalsekretær, Kongelig Norsk Automobilklub

Foto over: Børre Skiaker, generalsekretær i KNA Foto: KNA

Trygve Slagsvold Vedums statsbudsjett er lagt fram, og som ventet utsettes flere veiprosjekter på ubestemt tid. Dette er dramatisk for målet om færre alvorlige ulykker på veiene og de som rammes. Mens Støre-regjeringens første statsbudsjett måtte spikres sammen i løpet av få uker i fjor høst, er budsjettforslaget for 2023 fullt og helt sugd fra eget bryst fra regjeringspartiene. Og bakteppet er alvorlig med høy inflasjon, skyhøye priser på strøm og drivstoff og økende rente. Det har derfor vært viktig for regjeringspartiene å stramme inn på oljepengebruken.

Vi det blir mer krevende å nå målet om færre alvorlige trafikkulykker med dette forslaget til statsbudsjett. Budsjettet er et tilbakeskritt for trafikksikkerhet på veiene. Den totale rammen på veibudsjettet er kuttet og en rekke prosjekter er utsatt på ubestemt tid. I statsbudsjettet slås også fast at Nye veier og Statens vegvesen har fått i oppdrag å nedskalere veiprosjekt.

Tre av ti trafikkulykker i fjor skyldtes vei og veimiljø

Dette er et skuffende budsjett for trafikksikkerhet og en dårlig måte å avslutte et år hvor ulykkesstatistikkene er dyster lesning sett i lys av den store økningen i omkomne i trafikken i år sammenlignet med 2021. En dybdeanalysene Statens vegvesen har gjort av dødsulykker i 2021 som viser at tre av ti trafikkulykker i fjor skyldtes vei og veimiljø. Det har vært bred enighet blant partiene på stortinget om at nullvisjonen (visjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken) skal ligge fast – dette budsjettet bremser den positive utviklingen av trafikksikkerheten på norske veier.

80 prosent høyere for å havne i en alvorlig ulykke dersom du kjører på fylkesvei

I fjor lanserte KNA sine krav til ny regjering, hvor redusering av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene var krav nummer én. KNA mener budsjettrammen for fylkene må opp – og aller helst ønsker de øremerkede midler til fylkesveiene. I budsjettet for 2023 har staten øremerket 389,6 millioner kroner til fylkesveiene. Vedlikeholdsetterslepet er på over 70 milliarder. I Norge er risikoen for å havne i en alvorlig ulykke 80 prosent høyere dersom du kjører på fylkesvei. Fra KNA sin side har vi oppfattet Senterpartiet som en viktig alliert i kam- pen for å hente inn det massive vedlikeholdsetterslepet – derfor er denne distriktsfiendtlige neglisjeringen av fylkesveiene særlig skuffende fra Senterpartiets side.