Rekkverk redder liv

Er vi i ferd med å nå nullvisjonen?

I dag har Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF deltatt på forskerlunch med forskningleder Torkel Bjørnskau, TØI som presenterte en rykende fersk TØI-rapport om risikoen i veitrafikken. (19.11.2020)

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen

Risikoen for skade, ulykke og død for alle trafikantgruppene er nær halvert de siste ti årene. Skaderisikoen for unge bilførere er ned 40 prosent på 5 år og vi har hatt en kraftig nedgang i personskadeulykker i helgene.

Sikre veier redder liv!

En fersk TØI-rapport gir oppdaterte tall for risikoen i veitrafikken per 2018, og Torkel Bjørnskau presenterer de viktigste funnene i ukens seminar. Er «nullvisjonen» i sikte?

Bedre sikkerhetskultur i frammarsj

Denne generelle risikoreduksjonen på norske veier skyldes i stor grad at det foregår et systematisk arbeid med å forbedre veinettet. Det anlegges nye og sikrere veier med fysisk separering av trafikk, kryss bygges om til rundkjøringer, man bygger omkjøringsveier rundt byer og tettsteder, fotgjengere og syklister blir stadig bedre skjermet fra annen trafikk osv. Et annet viktig moment kan være at akuttmedisinen stadig er blitt bedre og at varsling av ambulanse ved ulykker skjer raskere enn tidligere.

Det anlegges nye og sikrere veier med fysisk separering av trafikk

Farten på veiene har gått ned de senere år. Det kan skyldes at bilførerpopulasjonen blir eldre, effekter av trafikkontroller, prikkbelastning av førerkort mv. Undersøkelser av trafikanters holdninger og atferd viser tendenser til at flere aksepterer sikkerhetsrestriksjoner i trafikken som fartsgrenser, flere benytter sikkerhetsutstyr osv. Det kan med andre ord se ut til at vi er i ferd med å få en bedre sikkerhetskultur i trafikken i Norge.


Les mer her Rapport: Risiko i veitrafikken 2017/2018. TØI rapport 1782/2020. Forfatter: Torkel Bjørnskau.