Dette får vi for pengene i 2020

Det framgår av en gjennomgang Samferdselsdepartementet har gjort i Statsbudsjettet for 2020

Status:

 • Ved utgangen av 2018 var det 650 kilometer firefelts riksvei. Dette utgjør i underkant av halvparten av det veinettet hvor det på ved utgangen av nåværende NTP vil være krav om firefeltsvei ut fra krav i dagens veinormal.
 • Det var midtrekkverk på 340 kilometer to- eller trefelts veier. Dette er om lag 1/4 av kravene i veinormalen. I følge statsbudsjettet ble totalt 7,7 kilometer firefelts vei og kun 8,1 kilometer to- og trefelts vei med midtrekkverk åpnet for trafikk i 2018.
 • Om lag 1500 kilometer eller om lag 13 prosent av riksveiene er for smale for å tilfredsstille kravene til tofelts vei med gul midtlinje.
 • Det var om lag 1550 kilometer gang- og sykkelveier, og behov for 1700 kilometer i henhold til veinormalene.
 • Det trengs cirka 74 kilometer kollektivfelt på riksveiene ved utgangen av 2018. I følge veinormalene er det behov for om lag 200 kilometer kollektivfelt langs riksveiene.

Samferdselsdepartementets forventede virkningene av budsjettforslaget på utvalgte indikatorer på riksveinettet viser at vi får følgende oppgraderinger av riksveinettet i året som kommer.

 • Antall kilometer vei utbedret med gul midtlinje: 10,2
 • Antall kilometer firefelts vei med fysisk adskilte kjørebaner: 55,6
 • Antall kilometer midtrekkverk bygd på to- og trefelts veier: 19,0
 • Antall kilometer riksvei med etablert forsterket midtoppmerking: 100,0
 • Antall utbedringer av skredutsatte veistrekninger/punkt: 2
 • Antall kilometer gang- og sykkelstier tilrettelagt for gående og syklende: 55,4
 • Antall kilometer kollektivfelt: 2,0
 • Antall universelt utformede holdeplasser for kollektivtransport: 41