Detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal øst oversendt Lyngdal kommune

Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for prosjektet E39 Mandal – Lyngdal øst til førstegangsbehandling i Lyngdal kommune. (20.05.2021)

Planforslaget behandles først i Lyngdal. I juli 2021 blir planforslaget oversendt Lindesnes kommune for førstegangsbehandling.

Illustrasjon over: Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for prosjektet E39 Mandal – Lyngdal øst til førstegangsbehandling i Lyngdal kommune. Planforslaget behandles først i Lyngdal. I juli 2021 blir planforslaget oversendt Lindesnes kommune for førstegangsbehandling. Illustrasjonen viser Lene bruer, slik det vil være synlig fra dagens E39 ved Lenefjorden. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon.

– Strekningen fra Mandal til Lyngdal er en viktig brikke i helhetlig utbygging av ny, trafikksikker E39. Samtidig er Nye Veier opptatt av at så fort reguleringsplan er godkjent, så bygger vi. Nye Veier åpner 14 kilometer med ny E39 og tilførselsvei i desember i år. I oktober er det planlagt oppstart av prosjektet fra Herdal til Røyskår gjennom Lyngdal. I tillegg åpner strekningen fra Kristiansand til Mandal sommeren 2022. Planarbeidet over Kvinesheia og gjennom Kvinesdal kommune er i planlegging, sier prosjektsjef Vidar Stormark i Nye Veier.

Optimaliserte løsninger
I planarbeidet E39 Mandal – Lyngdal øst er det gjennomført betydelige kartlegginger.
– Vilt, fiskeførende bekker og faunakartlegging er viet mye oppmerksomhet, sier planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei.

– Vi har hatt god dialog med Lyngdal kommune gjennom hele planprosessen. De viktigste grepene i planforslaget er forlenget tunnel under Grummedal, samt viltpassasje ved Lenebakken, sier Lohne.

Nye Veier sikter mot en politisk vedtatt reguleringsplan for begge kommuner i årsskiftet 2021/2022 i med ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026. Prosjektets samlede utstrekning er i overkant av 25 kilometer.

Innspill
I henhold til plan og bygningslovens §12-1 og 12-8 ble det den 4.desember 2020 varslet om igangsettelse av planarbeid med detaljregulering for bygging av ny E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes og Lyngdal kommuner. Nye Veier fikk inn 22 innspill i Lyngdal kommune.

-Vi har nå gått igjennom innspillene som vi har fått for å kvalitetssikre og forbedre løsningene for E39 Mandal-Lyngdal øst. Merknadsdokumentet er lagt ved planforslaget som Nye Veier sender til politisk førstegangsbehandling i juni 2021. Planforslaget legges så ut til offentlig ettersyn. Alle interessenter vil få mulighet til å uttale seg om planen, sier planprosessleder Håkon Lohne.

Digital presentasjon
Nye Veier er opptatt av å gjøre planmaterialet tilgjengelig for publikum. Til dette er flere digitale hjelpemidler tatt i bruk. Planens hovedtrekk og løsninger er samlet i en mulitimediepresentasjon, samt gjenspeiles i digital kartinnsynsløsning. Disse, og planen som helhet, er tilgjengelig for alle via prosjektnettsiden https://e39mandal-lyngdal.no/

– Dette er et supplement til plandokumentene som er oversendt til kommunen, og vi håper at det gjør det enklere for folk å få oversikt over planen, sier Lohne i Nye Veier.

Nye Veier tar sikte på å overlevere detaljreguleringen for E39 Mandal – Lyngdal øst til Lindesnes kommune i juli 2021.