Bypakke Nedre Glomma fase 2 er vedtatt

Viken Fylkesting har vedtatt Bypakke Nedre Glommas fase 2. Finansieringen av bypakka skal baseres på en delfinansiering gjennom bompenger. Av en prosjektportefølje på 8,9 milliarder skal 6,6 milliarder dekkes med bompenger.

Illustrasjonsfoto over: Georg Ståle Brødholt/Viken fylkeskommune

Saksordfører Elisabeth Bakke (Sp) presenterte saken som en gladsak for Nedre Glomma-regionen. Særlig Fredrikstad og Sarpsborg kan glede seg stort over vedtaket, etter det som har vært en langvarig prosess.

Byene opplever mange av de samme utfordringene som andre større byer i Norge knyttet til arealbruk og transport. Nedre Glomma er med sine 140 000 innbyggere (hvorav 116 000 i Fredrikstad/Sarpsborg) en betydelig byregion.

Oversiktskart som viser de fire store prosjektene i fase 2. Viken fylkeskommune

Byene utgjør et felles bo- og arbeidsmarked, med mye trafikk på tvers av kommunegrensene. Mange vil derfor fremheve fordelene ved et tyngre samarbeid innen nettopp areal- og transportfeltet.

Det forventes at Bypakke Nedre Glomma vil løfte utviklingen av området, både innen næringsliv, kollektivtransport og annet.  

Saken ble behandlet av samferdselskomiteen, som fremmet innstilling til fylkestinget. Det er stor politisk uenighet om bompengefinansiering, og det var mange som tok til orde i debatten.

Samferdselskomiteens innstilling fikk støtte av flertallet i fylkestinget, og ble dermed vedtatt mot 14 stemmer (Folkets Parti FNB, Frp, Rødt og to uavhengige representanter; Algrim og Fjellheim).

Mål for Bypakke Nedre Glomma

De to overordnede målene for Bypakke Nedre Glomma er: 

  • Nullvekstmålet for personbiltrafikken: «I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.»
  • Nullvisjonen: «En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.»

De to målene følges av fem mål som viser prioriteringene:  

  • Kollektivandelen skal øke i Nedre Glomma
  • Sykkelandelen skal øke
  • Utslippene fra veitrafikken skal reduseres
  • Utvikle gode knutepunkter
  • Kollektiv- og næringstransporten skal få bedre framkommelighet

Fylkestingets vedtak

Fylkestingets behandling av saken 24. februar 2022