Bygger ny E6 i Innlandet

Nye Veier og AF Gruppen signerte i dag kontrakten på bygging av ny E6 fra Lillehammer til Øyer. Nå starter den helhetlige byggingen av den viktigste veien mellom nord og sør i Sør-Norge. Trafikksikkerheten blir bedre, det blir lettere å komme frem, avstandene i regionen blir mindre og effektiv transport er effektene av ny E6.

I april ble AF Gruppen med Norconsult som rådgiver, tildelt kontrakten på det første steget av byggingen. Siden april har de sammen med Nye Veier gjort forbedringer av prosjektet, og gjennomført de nødvendige forberedelsene før start på anleggsarbeidet. Kontraktsarbeidet omfatter en totalentreprise på prosjektering, bygging og garantiansvar for ny E6 mellom Storhove i Lillehammer kommune og Øyer i Øyer kommune. Det er forventet at arbeidet vil starte i løpet av kort tid. Veien skal stå ferdig innen utgangen av 2026.

– Vi er naturlig nok veldig fornøyde med tildelingen av kontrakten, og nå kan vi komme i gang med arbeidene. AF Gruppen, Norconsult og vi har de siste månedene jobbet sammen med å forbedre prosjektet. Vi har gjort forbedringer, som vil redusere avtrykket fra byggingen, og utslippene av klimagasser reduseres ytterligere. En viktig del av jobben har vært å sikre de nødvendige tillatelsene til å gjennomføre anleggsarbeidene, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Denne kontrakten er en viktig del av ny E6 fra Moelv i sør til Øyer i nord. E6 gjennom Innlandet og forbi Lillehammer er en av Norges viktigste veier. E6 forbinder de sørlige og nordlige deler av landet. Dette er en svært viktig hovedvei for lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv. Veistandarden med to felt er hverken tilpasset dagens eller fremtidens trafikkmengde. Flere steder på E6 er det fysisk midtdeler uten muligheter til å kjøre forbi. Det er svært vanskelig for nødetatene å komme frem ved ulykker og dette svekker beredskapen i regionen.

Dagens E6 tilbake til natur og landbruk

Over fire kilometer av dagens E6 skal graves opp når den nye står ferdig om noen år. Der dagens E6 går blir det natur og landbruk for fremtidens generasjoner. 
– Med å fjerne dagens E6 har vi redusert det fysiske avtrykket av prosjektet betydelig. Dette er en løsning som er mer bærekraftig enn tidligere. I tillegg har vi klart å redusere utslippene av klimagasser i byggingen av ny E6 mellom Lillehammer og Øyer. Nye Veier fornyer og utfordrer måten vi bygger fremtidens infrastruktur. Dette er en del av vår ambisjon om å være den ledende på klima og miljø innen norsk samferdsel, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Fakta:

 • Forbedret klimaregnskapet med 25 prosent sammenliknet med den opprinnelige planen
 • 13 prosent reduksjon av klimagasser i utslipp fra byggefasen
 • 17 prosent mindre utslipp av klimagasser i perioden med drift og vedlikehold
 • 44 prosent mindre utslipp av klimagasser fra arealbruken
 • Redusert beslag av areal
 • Netto overskudd av dyrket mark på 40 dekar
 • Mindre tunnel gir mindre utslipp av klimagasser
 • Kontraktsverdi på 1,8 milliarder kroner eksklusive opsjoner og mva.
 • Ti kilometer lang strekning
 • 2,7 kilometer lang toløpstunnel
 • Fem kilometer med utvidelse og gjenbruk av eksisterende vei.
 • 4,5 kilometer av eksisterende E6 tilbakeføres til natur og landbruksformål.
 • 4,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei
 • Nytt viltgjerde for E6 og jernbanen
 • Ras- og skredsikringstiltak i det bratte terrenget langs E6