Åpen Stortingshøring Statlig vedlikeholdsprogram på fylkesvegene

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak: Representantforslag frå stortingsrepresentantane Heidi Greni, Siv Mossleth, Ivar Odnes og Willfred Nordlund om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet (Dokument 8:119 S (2017-2018)).

Vi i Trafikksikkerhetsforeningen jobber mot målene i nullvisjonen. Null drepte og null hardt skadde på norske veger.

For å nå disse målene er vi avhengig av tilpasning og samspill mellom tre faktorer:

  1. Trafikant
  2. Trygge trafikkmiljø
  3. Sikre kjøretøy

En ulykke behøver ikke bare skyldes feil ved en av faktorene, men feil i selve samspillet. De fleste trafikkulykkene er et resultat av et sett av medvirkende årsaker eller hendelser som til sammen eller hver for seg er tilstrekkelige til å utløse ulykken. Utformingen av trygge trafikkmiljø og sikre kjøretøy må derfor tilpasses menneskets forutsetninger og ta hensyn til at mennesker gjør feil og har begrenset tåleevne. Det skal ikke være dødsstraff for å gjøre egne feil eller for andres feil i trafikken.

Om lag 43 prosent av de som blir drept eller hardt skadd i vegtrafikken skyldes ulykker på fylkesvegnettet. Sikkerhetsstandarden på fylkesvegnettet er mange steder lav, og den gjennomsnittlige risikoen for å bli drept eller hardt skadd per kjørte km er om lag 50 prosent høyere enn på riksvegnettet.

Utfordringene på fylkesvegene er to-delt.

  1. Det ene er rent vedlikeholdsetterslep, altså reparasjon av veger, som f.eks. rekkverk som må justeres etter flere år med mange lag med ny asfalt oppå hverandre, og dermed har rekkverket blitt for lavt i forhold til sikkerhetskravene.
  2. Det andre handler om oppgraderinger av strekninger til dagens standard og krav innenfor vegnormal, for å tåle de kjøretøyene og den trafikkmengden som bruker disse vegene i dag og prognoser for den kommende trafikkmengde.

I Nasjonal transportplan ventes det eksempelvis en økning på 100 prosent på godstrafikken på veg fram mot 2050. Vi er nødt til å ta inn over oss dette store ansvaret, og ikke minst hvor viktig fylkesvegene er, ikke bare for trafikksikkerheten, men også for fastlandsøkonomien.

Hvordan skal fylkene møte denne typen utfordringer når de vet at dette er den trafikken som ikke bare belaster vegene mest, men også krever mest av vegnettet som de forvalter.

Vi har mange fylkeskommuner både på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge som venter en stor vekst i havbrukssektoren, og det blir selvsagt viktig at også fylkene som vegeier tar en rolle i dette.

Mange fylker mener Statens overføringer er for små, og skulle gjerne hatt mer penger, og med dagens finansiering sier de at selvom det jobbes strategisk og planmessig for å løse disse utfordringene, vil det ta for lang tid.

I eksempelvis nye Trøndelag fylkeskommune så administrerer de intet mindre enn 6.000 km med veg. Til sammenligning har staten selv ansvaret for 10.000 km riksveger.

Utfordringene med store etterslep er derfor svært krevende for fylkeskommunene. Uforutsette skader og situasjoner på grunn av klimaendringene og ekstremvær vil utfordre mange av dagens vedlikeholdsplaner.

Vi i TSF mener at trafikksikkerheten er et nasjonalt anliggende – og derfor må også staten ta et større ansvar for at sikkerheten på våre veger er ivaretatt på den best tenkelige måten.

Det gjøres mye bra for raskere å få sikret de større riksvegene. Det tas grep, utbygging og sikringen av disse riksvegene går raskere. 


Så vil vi avslutte med å si: Fylkeskommunene vil ha en stor innkjøpsmakt, og hvis den brukes riktig kan dette være med på å bidra til å løse mange av de oppgavene som fylkene har. Det gis muligheter til å skape plass til innovasjon, ny teknologi og forskning, og fylkeskommunene må la entreprenører og andre som er tett på kompetansen slippe til med gode løsninger. 

Sammen med en statlig finansiering- og vedlikeholdsplan kan disse bidra til bedre løsninger og raskere innhenting av vedlikeholdsetterslep og nødvendige oppgraderinger av fylkesvegnettet. 

Desto raskere dette skjer, desto flere vil bli spart fra å bli drept og hardt skadd på våre fylkesveger.

Takk for oppmerksomheten!

Les hele TSFs høringsnotat (pdf-fil.)