Anmeldte 36 transportbedrifter i 2022

Til sammen kontrollerte Statens vegvesen 224 transportbedrifter for brudd på kjøre- og hviletidsreglene i 2022.

Foto over: Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Totalt ble det avdekket over 25 000 brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene med varierende alvorlighetsgrad. 

– Kjøre- og hviletidsreglene er like for alle i transportnæringen for tunge kjøretøy, og de er til for å unngå at trøtte og uopplagte sjåfører kjører langs vegene våre. Regelverket skal også sørge for at det er like konkurransevilkår i næringen, ivareta sjåførenes arbeidshverdag og sørge for god trafikksikkerhet, sier avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

Statens vegvesen gjennomfører foretakskontroller for å sjekke at transportbedrifter følger kjøre- og hviletidsreglene. I en foretakskontroll får vegvesenets kontrollører tilgang til timelister, sjåførkort og annen dokumentasjon hos sjåførene i en transportbedrift.

14 transportbedrifter anmeldt for manglende dokumentasjon

22 av bedriftene som ble kontrollert i fjor hadde så mange overtredelser at de ble anmeldt til politiet. I tillegg ble 14 transportbedrifter anmeldt for ikke å ha levert inn dokumentasjon for kontroll.

– De fleste bedriftene har gode rutiner, og en stor del av vårt arbeid er å gi god informasjon og veiledning dersom det er punkter som bør forbedres. Bedrifter i transportnæringen er pålagt å ha gode rutiner for planlegging, kontroll og oppfølging av sine sjåfører. Det er flere årsaker til at vi går til det skrittet å anmelde. Dette kan være grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene og helt eller manglende internkontroll, sier Wigdel.

Flere kjørte uten arbeidskontrakt 

Overtredelsene som ble anmeldt til politiet gjaldt blant annet grove brudd på reglene om pause, kjøretid og døgnhvile. Bedriftene hadde ikke rutiner for lagring av digitale filer fra kjøretøy og sjåførkort, og flere av sjåførene kjørte fast uten ansettelsesforhold. Ingen av sjåførene førte timelister og flere hadde ikke skriftlig arbeidskontrakt. Flere av bedriftene mottok betydelige forelegg fra politiet.

EUs mobilitetspakke

1.november 2022 trådte EUs mobilitetspakke del 1 i kraft i Norge. Den inneholder nye regler om kjøre- og hviletid, bruk av fartsskriver og løyve. 

Noen av de nye reglene er at fartsskriveren nå skal brukes til å kontrollere løyve og kabotasje, og det er nå innført krav til løyve for internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt mellom 2500 kg og 3500 kg.

– En av endringene i kjøre -og hviletid er at transportbedriftene nå skal organisere arbeidet slik at sjåførene kan komme hjem minst hver fjerde uke for å avholde en normal ukehvil. Det er flere endringer i mobilitetspakken som foretakene må sette seg nøye inn i, spesielt de bedriftene som har sjåfører i internasjonal transport, avslutter Wigdel.