Anbefaler forbedring av E8, og deretter ny veg sørover fra Tromsø

Statens vegvesen anbefaler ny veg mellom Tromsø og Målselv. Men først vil Vegvesenet forbedre de dårligste strekningene på E8. – Da kan Tromsø på kort sikt få en tryggere hovedinnfart. [30.12.2020]

Det vil gi bedre nærmiljø for de som bor langs vegen, og god og forutsigbar framkommelighet for privatbilister og næringstransport, sier avdelingsdirektør Unni Merete Gifstad i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har nå levert konseptvalgutredning (KVU) Innfarter til Tromsø. KVU’en omfatter ikke tiltak i Tromsø byområde, men hadde som oppgave å gjøre en helhetsvurdering av de ulike innfartsvegene mot Tromsø, inkludert hurtigbåt nordover og sørover.

Anbefalingen er i første omgang å forbedre strekningene Nordkjosbotn – Jernberg og Sørbotn – Laukslett på E8. På lengre sikt anbefales et konsept med en ny veg sørover, som kobler Midt-Troms sammen med Tromsø med rundt én times reisetid.

Tryggere og bedre E8

E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø er blant vegene med mest godstransport i Nord-Norge, og det er den viktigste innfartsåren til Tromsø.

– Forbedring av E8 ved Nordkjosbotn og gjennom Ramfjorden vil gjøre det tryggere både å ferdes på vegen, og bo langs den. Ved å legge vegen utenom bebyggelse, blir det mindre støv og støy for de som bor der. Det er også viktig at framkommeligheten for næringstransporten blir bedre, understreker Gifstad.

Strekningene som anbefales utbedret på E8, inngår i Konsept 4 Utvikling i E8 korridoren. Disse strekningene har vært planlagt i mange år, og er beregnet å koste om lag 2 milliarder kroner. Regjeringen besluttet i august 2019 at strekningen gjennom Ramfjorden, fra Sørbotn til Laukslett, skal gå på vestsiden av fjorden og være bomfri. En forbedret E8 vil også knytte Tromsøregionen noe bedre sammen.

Konsept 4 deler seg i tre varianter fra Ramfjorden til Tromsø. I ett av dem, konsept 4B, inngår Tindtunnelen, altså en tunnel gjennom Tromsdalstinden. Dette konseptet anbefales ikke, fordi det har høye kostnader, gir svært negativ samfunnsøkonomi og reduserer heller ikke reisetiden til Tromsø.

På lengre sikt: ny veg til Målselv

En konseptvalgutredning har et perspektiv på 40 år, og det tar erfaringsmessig lang tid å planlegge og fremme nye store samferdselssatsinger. Etter at utbedringene av E8 er gjennomført, anbefaler utredningen ny veg til Målselv, konsept 5 Østre Malangenkorridor. Vegen skal krysse Malangshalvøya, og gå til Buktamoen i Målselv. Fjordene skal krysses med bruer, og kobles på E8 nord for Ramfjorden. Fylkesvegen til Finnsnes foreslås rustet opp.

– En ny veg sørover vil halvere reisetida mellom Midt-Troms og Tromsø til om lag én time. Det kobler de 30 000 innbyggerne i Midt-Troms med Tromsøregionens 80 000 innbyggere, og vil gi store gevinster for samfunnet. Med rundt én times reiseveg til Tromsø, blir bo- og arbeidsmarkedet større, og det blir en helt annen mulighet for å dagpendle. Kortere avstander gir også befolkningen bedre tilgang til skoler og sykehus, påpeker Gifstad.

Den nye vegen sørover er anslått å koste i overkant av 9 milliarder kroner. Beregninger viser også at vegen sørover er samfunnsøkonomisk lønnsom, med en netto nytte på 210 millioner kroner.

Andre konsepter

Andre konsepter som har vært vurdert, men som ikke anbefales, er et konsept med pendlerhurtigbåt fra Finnsnes til Tromsø. Konklusjonen er at en slik løsning i liten grad kobler Senjaregionen sammen med Tromsø. Et konsept med opprusting av vegen til Karlsøy, og et konsept med fergefri veg til Lyngseidet (inkludert Ullsfjordforbindelsen), gir forbedringer internt i Tromsøregionen, men gir ikke store samfunnsmessige effekter.

Videre prosess

Konseptvalgutredningen er utført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Den er nå oversendt departementet, som vurderer om den skal kvalitetssikres eksternt og sendes på høring. Til slutt er det regjeringen som beslutter konsept.