', 'auto'); ga('send', 'pageview');

VEDTEKTER

§ 1 Foreningens navn: Foreningens navn er «Trafikksikkerhetsforeningen» - hvor navnet kan forkortes «TS-Foreningen/TSF».

§ 2 Formål: TSF er en tverrfaglig og frittstående interesseorganisasjon for virksomheter og foreninger i Norge som arbeider innenfor området trafikksikring. Forbundets formål er å fremme bransjenes faglige, økonomiske, næringspolitiske og ideelle interesser. Foreningen skal jobbe for å øke kunnskapen og det faglige nivået blant sine medlemmer og i bransjen generelt. Foreningen skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen for tap av liv og varig personskade i trafikken. TSF skal være aktiv gjennom påvirkning til økte bevilgninger og at bevilgninger når frem der de er tiltenkt.

§ 3 Foreningens kontoradresse: Foreningen har sin kontoradresse der hvor daglig leder har sin kontoradresse.

§ 4 Organisatorisk tilknytning: Foreningen skal samarbeide med andre som kan bidra til å oppnå formålet (kfr § 2). Dette inkluderer et nært samarbeid med andre foreninger, offentlige etater og andre relevante teknologiske miljøer og nettverk.

§ 5 Medlemskap: Foreningen gjelder for selskaper og organisasjoner som driver innenfor «Trafikksikring». Nye medlemmer skal godkjennes av styret og det kreves minst 2/3 flertall fra oppmøtte styremedlemmer ved opptak av nye medlemmer. Nye medlemmer må oppfylle til enhver tids gjeldende retningslinjer. Privatpersoner med interesse for feltet kan tas opp gjennom honnørmedlemskap. Honnørmedlemmer betaler kun kontingent og representerer 1 stemme ved årsmøtet. Honnørmedlemmer er valgbar til verv i foreningen.

§ 6 Kostnader ved medlemskap: Kontingenten og serviceavgiften betales inn etter stiftelsesmøtet/-årsmøtet. Det er lik kontingent for alle bedrifter. Serviceavgift differensieres etter omsetning. Full kontingent/avgift faktureres ved inntreden av nye medlemmer uavhengig av tidspunkt for inntreden.

§ 7 Tillitsvalgte og godtgjørelse: Daglig leder, styreleder, eier eller ansatt med fullmakt er valgbare til tillitsverv og blir forespurt dersom det er aktuelt. Eksterne kan også få styreverv dersom de kan bidra med en spesiell kompetanse til nettverket og inngår honnørmedlemskap. Dersom det pålegges et spesielt arbeid i forbindelse med et prosjekt, kan dette dekkes inn i det respektive prosjektet, og som sådan dekkes etter avtale.

§ 8 Styret: Foreningens styre velges av årsmøtet. Styrerepresentantene velges normalt for en periode på to år, eventuelt ett år for å oppnå overlapp og kontinuitet i styret. Styret skal bestå av maksimalt 6 medlemmer med personlig vara. Styret skal innkalle vararepresentantene til styremøte ved forfall og kan innkalle ved spesielle behov.

Styrets oppgaver er:

 •  Jobbe etter de mål som årsmøtet har lagt og ha overordnet ansvar for sekreteriatet/daglig ledelse
 •  Oppnevne etter behov arbeidsgrupper/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 •  Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de enhver tids gjeldende instrukser og bestemmelser
 •  Representere foreningen utad sammen med sekretariatet/daglig ledelse
 •  Styret skal avholde minimum fire møter per år, hvorav ett holdes umiddelbart før årsmøtet og ett holdes i november for å behandle kommende årsbudsjett.
 •  Styret påser at valgkomiteen utfører jobben sin i god tid.
 • Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede.

§ 9 Signaturrett: Foreningen tegnes av styrets leder og 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan utstede prokura til sekretariat/daglig leder eller andre styremedlemmer.

§ 10 Sekretariat/daglig ledelse: Foreningen skal drives av et sekretariat/daglig leder som også er organisasjonens kontaktpunkt. Sekretariat/daglig leder driver foreningens aktiviteter innen budsjettets rammer og står for det daglige arbeidet.

§ 11 Årsmøtet: Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Det gis 1 stemme for betalt kontingent og 1 stemme for betalt serviceavgift. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Daglig leder, styreleder, eier eller ansatt med fullmakt har stemmerett på årsmøtet.

På årsmøtet kan det ikke behandles vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer dette eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede aktørene krever dette.

Ekstraordinært årsmøte behandler bare den/de saker som er lagt frem til behandling med frister som nevnt i annet avsnitt ovenfor.

§ 12 Årsmøtets skal:

 •  Velge møteleder
 •  Godkjenne innkallingen
 •  Behandle årsmelding
 •  Behandle regnskap i revidert stand
 •  Behandle budsjett inkl. fastsettelse av kontingent og serviceavgift
 •  Behandle innkomne forslag
 •  Valg av styreleder
 •  Valg av styre m/personlig vara
 •  Valg av valgkomite
 •  Valg av revisor m/ vara
 •  Godkjennelse av revisors godtgjørelse
 •  Fastsettelse av styrets godtgjørelse

§ 13 Regnskap og revisjon:

 •  Foreningens regnskapsår er kalenderåret
 •  Foreningen skal legge frem revidert regnskap
 •  Årsmeldingen for gjeldende regnskapsår skal senest ved utgangen av februar måned året etter oversendes til revisor sammen med foreningens resultat, balanse og noter

§ 14 Eksklusjon av medlemmer:

 •  Medlemmer som bryter disse vedtekter eller gitte retningslinjer i foreningen utestenges dersom medlemmet ikke inngående retter seg etter skriftlig advarsel fra styret
 •  Eksklusjon må ikke finne sted før medlemmet har fått anledning til å uttale seg, samt at det foreligger en saklig grunn til eksklusjon

§ 15 Uttreden:

 •  Utmelding kan normalt skje ved utgangen av gjeldende regnskapsår. Medlemmet skal faktureres for hele regnskapsåret
 •  Medlemskapet opphører ved ubetalt kontingent og serviceavgift

§ 16 Vedtektsendring: Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 17 Oppløsning: Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det umiddelbart til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Eventuelle innestående midler skal tilbakebetales til medlemmene eller gis til sosiale formål. I henhold til dette foreslår styret overfor årsmøtet hvem som skal motta midlene. Denne paragraf kan ikke endres.