', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Håndbok N100

Trafikksikkerhetsforeningen
Postboks 9
1483 Hagan


Statens vegvesen                                                                                             15.3.2017

Høring N100 – Vegnormalene

Det vises til høring om forslag til ny håndbok N100. Trafikksikkerhetsforeningen er en forholdsvis nystiftet forening, og vi tillater oss å komme med høringsinnspill på N100 i forhold til annet regelverk, og kommentarer til selve forslaget. Vi melder også at vi ønsker å være framtidig høringsinstans når håndbøker og normaler skal endres/revideres.

Overordnede
Det er viktig for TSF med trygg fremkommelighet hvor trafikksikkerhet er en viktig del av de overordnede forutsetningene for planlegging av tiltak på vei- og gatenettet.

Belysning: Nordland hadde flest dødsulykker på mørke veier i perioden 2011 - 2015. 14% av dødsulykkene i Norge i perioden, skjedde på mørke veier. Ifølge Transportøkonomisk institutt reduseres antall dødsulykker med 52 prosent dersom det settes opp lys på mørke veier.

Møtefrie veier: I likehet med NAF, Trygg Trafikk og Nei til Frontkollisjoner mener TSF at det ved planlegging og utbygging av våre høytrafikerte veier bør veinormalen senkes til 4000 ÅDT for etablering av midtrekkverk. H1, H2 og Hø1 kan dermed slås sammen til H2.

Fravik fra vegnormalene
N100 gir veieier fraviksmyndighet fra veinormalene.

Med ulykkesstatistikken i bakhodet, hvor fylkesveiene nå står for over 50% av antall drepte og hardt skadde, så mener TSF at det blir feil at veieier har fraviksmyndighet. Det kunne tenktes at fraviksbehandling kunne tillegges en annen instans enn veieier for å sikre nøytralitet. Det betyr at fylkeskommunene ikke bør ha fraviksmyndighet i forhold til «skal»-kravene i N100. Det samme gjelder kommunene.

TSF har fått opplyst at enkelte fylker planlegger for fravik. TSF mener at fravik skal konsekvensutredes og dokumenteres. Dette må komme klart frem av regelverket. Alternativt bør det utarbeides egne veinormaler for fylkesveiene uten fraviksmyndighet.

Av trafikksikkerhetshensyn bør det også innføres et system for å sikre seg mot standardsprang på veier som krysser fylkesgrenser, et bedre samarbeid. Dette for å sikre en helhetlig utbygging/forbedring på lengre strekninger.

Belysning
TSF foreslår et tillegg: «Oppmerkede eller skiltete gangfelt skal ha forsterket belysning».

Generelle utformingskrav - gater

Trafikksikkerhet og myke trafikanter bør prioriteres fremfor framkommelighet i disse områdene. I forhold til utviklingen av ulykkesstatistikken i forhold til myke trafikanter og spesielt eldre, ses på flere måter å kunne skille trafikantgruppene fysisk fra hverandre der dette er mulig. TSF ser positivt på en reduksjon i den generelle fartsgrense i byer og tettsteder til 30 og 40 km/t.

Dimensjonering

En dimensjonering bør ta utgangspunkt i ÅDT senere enn 20 år etter veiåpning. Erfaring har vist at det blir svært kostbart å skulle måtte bygge ut veien fordi man har definert en for lav trafikkmengde i planleggingstadiet.

Dimensjoneringsklassene
Når det gjelder H3 – Nasjonal hovedveg: TSF mener at det som hovedregel skal være lys på hovedveinettet.
H1, H2 og Hø1 slås sammen til H2.
Når det gjelder HØ1 øvrige hovedveier, ÅDT < 4 000 og fartsgrense 80 km/t så mener TSF at klassifiseringen skal være møtefri vei på 12,5 meter med midtrekkverk jfr H2.

Vi ønsker at svenskenes bruk av vekslende 2+1 vei skal bli vurdert i framtidig revisjon av veinormalen. 14,5 meters bredde med vekslende 2+1, 1+2 for hver 1,5 km med sikkerhetskrav slik at veiene tåler en fartsgrense på 100 km/t. Dette mht forbikjøring av vogntog med maks fart på 90 km/t.

Standardsprang i veikvaliteten på drift og vedlikehold

Det finnes i dag ikke en veinormal for drift- og vedlikehold med hjemmel i veiloven. R610: Standard for drift og vedlikehold, er en retningslinje. TSF ønsker en veinormal for drift- og vedlikehold, for å sikre mot standardsprang.

Tydeligere ansvarsforhold

Kravene til ansvar for veiforhold bør settes i veiloven. Det er kommet en endring i veiloven (nytt kapittel 2a) som gir Statens vegvesen og Nye Veier AS plikt til å ha og bruke et styringssystem for å ivareta krav til trafikksikkerheten. Det er åpning for å gi utfyllende plikt til innhold i styringssystemet gjennom forskrift. Det vil være hensiktsmessig å gi utfyllende plikt om ansvar her. Forskriftene bør gjelde alle veieiere og statlige utbyggingsselskap.

Vennlig hilsen
Trafikksikkerhetsforeningen
Geirr Tangstad-Holdal, Daglig leder